Uchwała Nr 928/LV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2006 roku
w sprawie: współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w budowie 44 mieszkań w latach 2006 – 2007.

Uchwała Nr 928/LV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 kwietnia 2006 roku

w sprawie: współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w budowie 44 mieszkań w latach 2006 – 2007.

Na podstawie art. 29 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1995 r o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r Nr 98 , poz.1070, z 2001 r. Nr 4, poz.27, Nr 16, poz.167, Nr 154, poz.1800, z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 153, poz.1271, Nr 216, poz.1824, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 65, poz.594, z 2004 r .Nr. 141, poz.1492, Nr. 213, poz.2157, Nr 240, poz.2408, Dz.U z 2004r Nr281 poz2783)art. 18 ust. 2 pkt. 9 e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1

1.Rozpocząć we współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zadanie wybudowania 44 lokali mieszkalnych w latach 2006-2007.
2.Umowy najmu lokali będą zawierane z osobami wskazanymi przez Prezydenta Miasta Płocka.

§2

Na pokrycie kosztów udziału gminy Płock w realizacji zadania przeznaczyć w roku budżetowym 2006 środki finansowe w wysokości 1.415.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy mieszkań.

§3

Źródło finansowania: budżet Miasta Płocka na rok 2006 Dział 700 Rozdział 70095 § 6050 zadanie Nr 31/WGMII/I/G – budowa mieszkań przy współpracy Towarzystw Budownictwa Społecznego.

§4

Zabezpieczyć na realizację tego zadania w budżecie Miasta Płocka na rok 2007 środki finansowe w wysokości 937.000,00 zł na dofinansowanie do budowy mieszkań.

§5

Zobowiązać Prezydenta Miasta Płocka do zawarcia z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o o. przewidzianej prawem umowy w tej sprawie.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga


Uzasadnienie


Zadanie pozyskiwania lokali mieszkalnych jest elementem Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2004-2008 przyjętym przez Radę Miasta Płocka uchwałą nr 472/XXIV/04 z dnia 20 kwietnia 2004 roku.
Jednym ze sposobów pozyskiwania lokali mieszkalnych zapisanym w programie jest współpraca z Towarzystwami Budownictwa Społecznego.
Planowany program współpracy z MTBS przewiduje, że gmina w latach 2006 - 2007 pozyska 44 lokale mieszkalne o powierzchni ogółem ok. 1960 m² z czego w roku 2006 - 27 lokali o pow. ok. 1180 m² i w roku 2007 - 17 lokali o pow. ok. 780 m².
Zakłada się, że miasto będzie wskazywało przyszłych najemców, a czynsz w tych lokalach nie będzie przekraczał 3% wartości odtworzeniowej w skali roku, bez jakichkolwiek dopłat bieżących ze strony gminy.
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zakłada, że na realizację inwestycji uzyska kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w wysokości nie przekraczającej 50% wartości inwestycji.
Udział finansowy miasta w wybudowaniu 44 lokali w latach 2006 – 2007 wyniesie ogółem 2.352.000,00 zł tj. kwotę 1.200 zł /m².
Program udziału finansowego Miasta w tej inwestycji, proponowany niniejszą uchwałą jest kontynuacją współpracy rozpoczętej z MTBS Sp. z o.o. w roku 2005 na podstawie uchwały nr 690/XXXIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2005 roku.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 28 kwietnia 2006, godzina 08:34)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 062
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji