UCHWAŁA NR 665/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania za rok 2004 z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Płocku.

UCHWAŁA NR 665/XXXVIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 marca 2005 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania za rok 2004 z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Płocku.

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05.06.1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 zmiany 2002.23.220; 2002.62.558; 2002.113.984; 2002.153.1271; 2002.200.1688; 2002.214.1806; 2003.162.1568; 2004.102.1055) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003r. 86. 804;  2003. 60. 535;  2003. 170. 1652; 2004.93.891; 2004.96.959), Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Zatwierdzić Sprawozdanie za rok 2004 z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Płocku, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (środa, 30 marca 2005, godzina 10:19)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 519
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji