UCHWAŁA NR 221/XV/2011 z dnia 27 września 2011 roku
w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obiektów Sportowych w Płocku – Jednostka Budżetowa.

UCHWAŁA NR 221/XV/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 2011 roku   
 

w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obiektów Sportowych w Płocku – Jednostka Budżetowa.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. ”h”, art. 40 ust.1 i ust. 2 pkt 1 i art.41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230,Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777), art. 4 ust.1, art. 5 ust. 4 oraz art. 42 ust.1, 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, Nr 171, poz. 1208, z 2008 r. Nr 195 poz. 1200, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 97, poz. 801 i Nr 226, poz. 1809, z 2010 r. Nr 127, poz.857, Nr 151, poz. 1014) i art. 12 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 68 ust 1 i 2, § 59 ust 1 Statutu Miasta Płocka uchwalonego Uchwałą nr 302/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 91, poz.3271 ze zmianami) – Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:
§ 1
Nadaje się statut Miejskiemu Zespołowi Obiektów Sportowych w Płocku – Jednostka Budżetowa w Płocku, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2
Traci moc Uchwała nr 755/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obiektów Sportowych w Płocku – Jednostka Budżetowa w Płocku (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 169, poz. 4203).
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


                  Przewodnicząca
                Rady Miasta Płocka

                 Elżbieta Gapińska
UZASADNIENIE


 Zmiana Statutu Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych wynika z  konieczności dostosowania zapisów do wprowadzonych zmian przepisów prawnych.
Zmiany dotyczą:
1.Aktualizacji przywołanych w § 1 ust.1  przepisów prawnych,
2. Zaleceń zmian w statucie Wydziału Skarbu i Budżetu Oddziału Budżetu Referatu Nadzoru finansowego zgodnie z pismem WSB-III-RN.3251.12.2011.DK z dn. 18.04.2011 r.:
a)dodania w  § 7 ust. 2 frazy :” oraz poza przypadki finansowania ww. zakupów ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych (np. środki unijne, środki z funduszy celowych) .”
b)w § 9 ust. 2 usunięto zapis: „z wyjątkiem wpływów na Rachunku  Dochodów Własnych, który funkcjonuje na dotychczasowych zasadach do 31 grudnia 2010 r.”
c)dodania w  § 10 ust. 3 frazy:” z wyłączeniem zatrudnienia na czas określony osób na podstawie umów na zastępstwo za osoby przebywające w szczególności na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i zwolnieniach lekarskich.”
 Projekt uchwały został przedstawiony i pozytywnie/negatywnie zaakceptowany przez Płocką Radę Pożytku Publicznego.
          

 


Załącznik do Uchwały nr 221/XV/2011
Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2011 roku


STATUT
Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku
 - Jednostka Budżetowa

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1
1.Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku – Jednostka Budżetowa, zwany dalej MZOS J.B. działa na podstawie:
Art.7 ust.1 pkt 10, pkt 15 i pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm ) ,
Art.27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.),
Art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
Art.4 ust.1 pkt 17, art.5 ust.1 i 2 i art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536),
Art. 1, 3 i 35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.)
Uchwały Rady Miasta Płocka nr 456/XLVIII/93 z dnia 26 października 1993 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych,
Niniejszego statutu

2.MZOS J.B. jest jednostką budżetową Miasta Płocka prowadzącą gospodarkę finansową wg zasad określonych w Ustawie o finansach publicznych.

§ 2
1.Siedzibą MZOS J.B. jest Płock
2.MZOS J.B. realizuje zadania na terenie Płocka.
3.MZOS J.B. może działać również na terenie województwa mazowieckiego i całej Polski, a także poza granicami Polski, w ramach obowiązujących przepisów.
4.Rada Miasta Płocka tworzy MZOS J.B.  i nadaje mu Statut.

Rozdział II
Cel, przedmiot i zakres działania

§ 3
Podstawowym celem działania MZOS J.B.  jest rozwijanie i zaspokajanie społecznych potrzeb w zakresie kultury fizycznej.

§ 4
Przedmiotem działalności MZOS J.B. jest:
1.Świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej i turystyki;
2.Administrowanie miejskimi obiektami sportowymi, rekreacyjnymi, turystycznymi, rehabilitacyjnymi  wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
3.Wynajmowanie i wydzierżawianie składników majątku trwałego, a także pobieranie innych pożytków z majątku;
4.Prowadzenie sekcji rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży
5.Współpraca z placówkami oświatowymi;
6.Współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami, szczególnie z organizacjami pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej;
7.Wykonywania na zasadzie zlecenia przez Prezydenta Miasta Płocka czynności w zakresie powierzania realizacji zadań publicznych dotyczących kultury fizycznej organizacjom pożytku publicznego oraz ich nadzorowania i rozliczania;
8.Budowa obiektów inżynieryjnych lądowych i wodnych takich jak porty dla jednostek pływających wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
9.Prowadzenie usług związanych z serwisowaniem i zaopatrzeniem śródlądowych jednostek pływających;
10.Wykonywanie innych zadań określonych w planie finansowym MZOS J.B. lub zleconych przez Prezydenta Miasta Płocka

Rozdział III
Zarządzanie i Organizacja

§5
1.MZOS J.B.  kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Płocka,  który ustala również warunki pracy Dyrektora.
2.Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa ogólnego udzielonego przez Prezydenta Miasta Płocka.
3.Dyrektor reprezentuje MZOS J.B. w stosunkach pracowniczych, przy czym zatrudnienie i zwalnianie Zastępców Dyrektora następuje po uzyskaniu opinii Prezydenta Miasta Płocka.
4.Organizację wewnętrzną MZOS J.B. określa regulamin organizacyjny zatwierdzony – na wniosek Dyrektora – przez Prezydenta Miasta Płocka.
5.Do kompetencji Dyrektora należy ponadto:
a) Składanie wniosków do organów Miasta Płocka o ustalenie cen usług dotyczących realizacji zadań publicznych gminy świadczonych w ramach działalności statutowej MZOS J.B.
b) Określenie wysokości cen i stawek opłat innych niż wymienione w pkt a) w zakresie, w jakim nie zostało to uregulowane przez organy Miasta Płocka, w szczególności: czynszu najmu lub dzierżawy i innych opłat związanych z korzystaniem ze składników majątku trwałego, wynagrodzenia za usługi reklamowe oraz opłat związanych z organizacją imprez (wpisowe, startowe, zakwaterowanie itp.)


Rozdział IV
Majątek i Finanse

§ 6
MZOS J.B. prowadzi działalność na podstawie planu finansowego opracowanego przez Dyrektora, dostosowanego do uchwały budżetowej na dany rok.
§ 7
1.MZOS J.B. prowadzi wyodrębnioną ewidencję środków trwałych będących w jego dyspozycji.
2.Decyzje w sprawie nabycia lub zbycia środków trwałych o wartości początkowej netto do 3.500 PLN podejmuje samodzielnie Dyrektor, w pozostałych przypadkach wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Płocka, poza przypadkami zastrzeżonymi dla kompetencji Rady Miasta Płocka oraz poza przypadkami finansowania ww. zakupów ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych (np. środki unijne, środki z funduszy celowych).
3.Decyzje w sprawie ulepszenia budynków, budowli i innych środków trwałych podejmuje samodzielnie Dyrektor, o ile wydatki  netto na te ulepszenia nie przekraczają kwoty 3.500 PLN, w pozostałych wypadkach wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Płocka.
4.Środki trwałe wytworzone lub nabyte w ramach zadań inwestycyjnych i zakupów prowadzonych przez Miasto Płock będą administrowane przez MZOS J.B. po ich formalnym przekazaniu i wprowadzeniu do ewidencji.
5.Jednostka prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami  dotyczącymi jednostek budżetowych.

§ 8
1.MZOS J.B.  jest samodzielnym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada własny numer identyfikacji podatkowej i samodzielnie rozlicza się z Urzędem Skarbowym
2.Rozliczenia wzajemne z Miastem Płock i jego jednostkami organizacyjnymi dotyczące czynności wymienionych w ustawie o podatku od towarów i usług odbywają się w trybie przewidzianym dla  podatników tego podatku

§ 9
1.Środki finansowe na realizację wydatków MZOS J.B. pochodzą z budżetu Miasta Płocka
2.Wszelkie wpływy netto (bez podatku VAT) uzyskane przez MZOS J.B. stanowią dochód budżetu Miasta Płocka,
3.Wydatki MZOS J.B. realizowane są z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów prawnych,
4.Upoważnieni pracownicy Prezydenta Miasta Płocka dokonują kontroli działalności jednostki i kontroli rozliczeń finansowych z budżetem Miasta Płocka oraz stosowanych zasad rachunkowości,
5.MZOS J.B. sporządza sprawozdania finansowe oraz budżetowe i terminowo  przesyła do Prezydenta Miasta Płocka   za pośrednictwem Skarbnika Miasta Płocka.

 

§ 10
1.MZOS J.B. samodzielnie realizuje zadania wynikające z Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
2.Limit zatrudnienia w przeliczeniu na etaty określa – na wniosek Dyrektora - Prezydent Miasta Płocka, uwzględniając rodzaj i zakres realizowanych przez MZOS J.B. zadań.
3.Zmiana zatrudnienia powyżej ustalonego limitu wymaga zgody Prezydenta Miasta Płocka, z wyłączeniem zatrudnienia na czas określony osób na podstawie umów na zastępstwo za osoby przebywające w szczególności na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i zwolnieniach lekarskich.
4.Wprowadzenie regulacji płac, w tym zmian wynagrodzeń pracowników MZOS J.B., jest możliwe wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Płocka.

Rozdział V
Postanowienia Końcowe

§ 11
1.MZOS J.B. używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem
2.MZOS J.B. może używać pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku herb miasta Płocka

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (piątek, 30 września 2011, godzina 10:35)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 295
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji