UCHWAŁA NR 91/VI/2015 z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

UCHWAŁA NR 91/VI/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 31 marca 2015 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2 o pow. 0,8571 ha, położonej na terenie miasta Płock w obrębie nr 2 „Trzepowo”, stanowiącej własność Gminy – Miasta Płock.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) w zw. z art. 4 ust. 2 oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 42, poz. 274 ze zm.) Rada Miasta Płocka, uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na objęcie granicami Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2 o pow. 0,8571 ha, położonej na terenie miasta Płock w obrębie nr 2 „Trzepowo”, stanowiącej własność Gminy – Miasta Płock. 

 

§ 2

Zgodnie z Uchwałą Nr 836/XLIX/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzepowo” w Płocku, przeznaczenie nieruchomości wskazanej w § 1 jest następujące:

1) zabudowa produkcyjna, magazynowa lub składowa;

2) usługi z wyłączeniem usług oświaty i opieki na dziećmi;

3) elektrownie wraz z niezbędną infrastrukturą;

4) linie elektroenergetyczne wysokiego i najwyższego napięcia;

5) gazociąg wysokiego ciśnienia wraz z wiązkami sieci zasilającej i informatycznej oraz stacją gazową;

6) urządzenia wytwarzające energię z konwencjonalnych źródeł energii.

§ 3

Nieruchomość wskazana w § 1 znajduje się na terenie, na którym nie występują żadne formy ochrony przyrody.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

 

Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 01 kwietnia 2015, godzina 12:22)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 425
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji