UCHWAŁA NR 471/XXXIII/09 z dnia 24 lutego 2009 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr 149/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie dopłat do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

UCHWAŁA NR  471/XXXIII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2009 roku


w sprawie: zmiany uchwały Nr 149/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie dopłat do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a”, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity  Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2002 r.; Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2003 r.;  Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2004 r,; Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2005 r.; Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2006 r.; Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218 z 2007 r.; Nr 180, poz. 1111 z 2008 r.) Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1

W uchwale Nr 149/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie dopłat do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wprowadzić następujące zmiany:
1. W § 1 w miejsce zapisu: „ - 2009 rok - 411 000 zł, - 2010 rok - 411 000 zł.”  wpisuje się:
„- 2009 rok - 770 786,96 zł,
 - 2010 rok - 631 000 zł.”
2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Źródło finansowania:
- w roku 2009 - budżet Miasta Płocka na rok 2009, dział 700, rozdział 70095, § 4300,
- w roku 2010 - budżet Miasta Płocka na rok 2010”

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie


 W wyniku realizacji w latach 2002 - 2004 programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy Gminy Płock i Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. nastąpiło zasiedlenie tych lokali osobami wskazanymi przez Miasto. Czynsz najmu lokali ustalany jest zgodnie z zasadami obowiązującymi dla mieszkaniowego zasobu Gminy.
 Zgodnie z porozumieniem w sprawie budowy mieszkań komunalnych Nr 160/WKII-RB/P/31/02 z dnia 23 września 2002 roku Gmina przekazywała Spółce w latach 2004 - 2006 dopłaty stanowiące różnicę pomiędzy czynszem obowiązującym dla zasobów MTBS Sp. z o.o., a czynszem ustalonym dla mieszkaniowego zasobu Gminy. W § 7 p. 1 pp 5 porozumienia zawarto zapis cyt.: „W kolejnych latach wysokość dopłaty będzie ustalona między stronami w formie aneksu”. Rada Miasta Podjęła uchwałę Nr 149/X/07 ustalającą kwoty dopłat w latach 2007 - 2010 na podstawie prognoz podwyżek stawek czynszów dla zasobów gminnych oraz zasobów MTBS Sp. z o.o. .  
 W roku 2008 nie wzrosły stawki czynszu dla zasobów gminnych, stawki dla zasobów MTBS Sp. z o.o. wzrosły ok. 18,9 %. Z tego tytułu dopłata za 2008 rok winna wynieść 620 234,84 zł  zamiast przyjętej 411 000 zł. Różnica w wysokości 209 234,84 zł winna zwiększyć wysokość dopłat w 2009 roku jako rozliczenie porozumienia za 2008 rok.
 W roku 2009 nastąpił wzrost stawek dla zasobów gminnych o 16,8% zaś stawek dla zasobów MTBS Sp. z o.o. o 4,1 %. Planowana uchwałą 149/X/07 dopłata na rok 2009 w wysokości 411 000 zł musi ulec zmianie.
 Wymagana porozumieniem dopłata do czynszów w 2009 roku winna wynosić  561 552,12 zł tak więc łącznie z wyrównaniem za 2008 rok w wysokości 209 234,84 zł wynosi 770 786,96 zł.
 W  2010 roku nie planuje się wzrostu stawek czynszów dla zasobów gminnych.  Planowany przez MTBS Sp. z o.o. wzrost stawek dla zasobów programu 300 jest na poziomie 5 %. Planowana dopłata do czynszów w 2010 r. winna wynosić- 627 886,60 zł.
 Uwzględniając dodatkowo wydatki związane z kosztami z tytułu ewentualnych pustostanów zasadne jest ustalenie wysokości dopłat: w  2010 roku w kwocie 631 000 zł
 Wobec powyższego uzasadnione jest wyrażenie przez Radę Miasta zgody na zmianę uchwały Nr 149/X/07 z dnia 26 czerwca 2007 roku.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 27 lutego 2009, godzina 08:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 327
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji