Uchwała Nr 135/VIII/2015 z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie nadania medalu Zasłużony dla Płocka Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Romanowi Marcinkowskiemu.

UCHWAŁA NR 135/VIII/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 26 maja 2015 roku

 

w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Romanowi Marcinkowskiemu.

 

Na podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) i § 13 ust. 2 pkt 15 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 356/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r., poz. 4040, z 2013 r., poz. 583, poz. 6057, z 2014 r. poz. 251) – Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

 

§ 1

Przyznaje się medal „Zasłużony dla Płocka” Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Romanowi Marcinkowskiemu z okazji jubileuszu 50-lecia święceń kapłańskich oraz jubileuszu 30-lecia mianowania na funkcję Biskupa Pomocniczego.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

 

Artur Jaroszewski

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Biskup Roman Marcinkowski urodził się 28 lutego 1942 roku w Szczutowie koło Sierpca.

W 1965 roku ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, przyjmując 13 czerwca tego roku święcenia kapłańskie z rąk bp. Piotra Dudźca. Pracował jako wikariusz w parafiach diecezji płockiej. W 1974 roku zrobił specjalizację katechetyczną na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej, a w 1976 roku magisterium. W latach 1974 – 1980 pełnił funkcję diecezjalnego wizytatora religii, zaś w latach 1974 – 1985 pracował jako diecezjalny duszpasterz rodzin.

W latach 1980 – 1991 pełnił funkcję dyrektora wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Płocku. Jest redaktorem podręczników do nauki religii oraz wielu artykułów z dziedziny katechetyki. Organizował diecezjalne pielgrzymki i rekolekcje dla młodzieży oraz szkolenia dla katechetów. Do chwili obecnej systematycznie współpracuje ze szkołami i placówkami oświatowymi. W stanie wojennym opiekował się osobami internowanymi i ich rodzinami. Angażował się w prace Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Od roku 1990 jest prepozytem (przewodniczącym) Kapituły Katedralnej Płockiej.

Dnia 28 lutego 1985 roku Papież Jan Paweł II mianował Go biskupem pomocniczym diecezji płockiej i biskupem tytularnym Bulla Regia. Sakrę biskupią przyjął 13 kwietnia 1985 roku w bazylice katedralnej w Płocku z rąk prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Euntes docete” (idąc nauczajcie), które realizuje poprzez swoje homilie i katechezy.

Jedną z inicjatyw biskupa Romana Marcinkowskiego jest przewodniczenie zespołowi, który opracował „Katechizm Płocki” – dzieło ułatwiające zrozumienie prawd wiary katolickiej i skomplikowanych twierdzeń zawartych w Katechizmie Kościoła Katolickiego.  Jak napisał, dzięki któremu „przybliżamy bogactwo treści Katechizmu, poznajemy problemy i sytuacje, które w przeszłości nie istniały; znajdziemy odpowiedź na pytania, jakie stawia współczesny człowiek; spojrzymy na wiarę chrześcijańską w jej żywej istocie i w całej jej oryginalności; przekonamy się, jak wiara chrześcijańska wkracza w dialog z człowiekiem i współczesną kulturą”.

Swoją pracę kieruje do ludzi i kościoła w Płocku oraz Diecezji Płockiej. Biskup Roman jest zawsze otwarty i pełen życzliwości dla ludzi.

Biskup Roman Marcinkowski jest m. in. Honorowym obywatelem Szczutowa, posiada medal „Zasłużony dla Mazowsza” oraz medal honorowy NSZZ Policjantów.

Ten rok jest szczególny dla biskupa Romana Marcinkowskiego, gdyż obchodzi jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich oraz jubileusz 30-lecia mianowania Go na funkcję biskupa pomocniczego. 

Jego wieloletnia praca i działania na rzecz wychowania płockiej młodzieży zasługują na wyróżnienie medalem „Zasłużony dla Płocka”.

Kapituła na posiedzeniu w dniu 14 maja 2015 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek Prezydenta Miasta Płocka o nadanie medalu „Zasłużony dla Płocka” Księdzu Biskupowi Romanowi Marcinkowskiemu.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (piątek, 29 maja 2015, godzina 08:50)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 400
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji