UCHWAŁA NR 615/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie zmian do Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku, nadanego Uchwałą Nr 512/XXXVI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA NR 615/XLIII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 listopada 2009 roku

w sprawie zmian do Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku,
nadanego Uchwałą Nr 512/XXXVI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz
z 2009 r. Nr 52, poz.420 ) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 130, poz. 1190 oraz z 2009 r. Nr 97, poz. 803) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§1
W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 512/XXXVI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie nadania „Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku” (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 99,
poz. 2752) wprowadza się następujące zmiany:
1.§4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Strażą Miejską kieruje Komendant, zatrudniany na podstawie umowy
o pracę przez Prezydenta Miasta Płocka, po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie Komendanta Wojewódzkiego Policji. W przypadku nieotrzymania opinii Prezydent Miasta Płocka może zatrudnić Komendanta po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o wydanie opinii.”
2.§6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy komórek organizacyjnych  Straży Miejskiej.”
3.§6 ust. 2 otrzymuje brzmienie. „W skład Straży Miejskiej wchodzą:
1)Sekcja Administracyjno – Kadrowa,
2)Sekcja Księgowości,
3)Wydział Kierowania i Logistyki,
4)Wydział Terenowy,
5)Zespół Kierowania,
6)Zespół Wykroczeń,
7)Zespół Profilaktyki,
8)Zespół Obsługi Fotoradarów,
9)Zespół Zabezpieczenia Technicznego,
10)Referat Interwencyjno – Patrolowy,
11)Referat Rejonów Służbowych,
12)Rzecznik Prasowy.”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PŁOCKA


Tomasz KORGA
UZASADNIENIE

Proponowane zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku wynikają z postanowień Ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r., Nr 97 poz. 803).
Najważniejsze, wynikające z nowelizacji ustawy o strażach gminnych, zmiany dla samorządu to obowiązek powiadomienia wojewody o zamiarze utworzenia albo likwidacji straży gminnej. Istotne jest także przekazanie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta prawa do decydowania o utworzeniu wspólnej straży gminnej z sąsiednimi gminami.
Według nowelizacji ustawy o strażach gminnych nadzór nad strażami będzie sprawował wojewoda, przy pomocy właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu, a nie jak obecnie - Komendant Główny Policji.
Kolejną zmianą jest zmiana sposobu nawiązywania stosunku pracy z komendantem straży miejskiej. Obecnie stosunek pracy nawiązuje się na podstawie aktu mianowania, po wejściu w życie nowelizacji do zatrudnienia osoby na stanowisku komendanta straży miejskiej niezbędne będzie zawarcie umowy o pracę.
Proponowane zmiany skutkują również zmianami organizacyjnymi, polegającymi na likwidacji Komendy Straży Miejskiej.
Uchwalona przez Sejm w dniu 22 maja 2009 r. nowelizacja ustawy o strażach gminnych, ustawy
o Policji oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 24 grudnia  2009 r., stąd niniejsza uchwała może wejść w życie najwcześniej w dniu, w którym będą obowiązywały znowelizowane przepisy ustawy o strażach gminnych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 26 listopada 2009, godzina 10:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 995
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji