UCHWAŁA Nr 475/XXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2004 roku
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 85/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Miodowej w Płocku, obejmującego działki o nr ew. 191/1 i 220/1.

UCHWAŁA Nr 475/XXIV/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 20 kwietnia 2004 roku

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 85/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Miodowej w Płocku, obejmującego działki o nr ew. 191/1 i 220/1.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1. art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568) w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558,
Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1688 i Nr 214 poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 162 poz. 1568) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1


Uchylić Uchwałę Nr 85/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Miodowej w Płocku, obejmującego działki o nr ew. 191/1 i 220/1.

§2


Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (piątek, 23 kwietnia 2004, godzina 11:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 085
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji