Uchwała Nr 458/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia zarzutu małż. Wenerskich Grzegorza i Małgorzaty do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Parcele” w Płocku.

Uchwała Nr 458/XXII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 16 marca 2004 roku


w sprawie: rozpatrzenia zarzutu małż. Wenerskich Grzegorza i Małgorzaty do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Parcele” w Płocku.

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717), art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139, z 1999r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804, z 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112 i z 2003r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568), w związku z Uchwałą Nr 549/XXVI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 18 kwietnia 2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Parcele” w Płocku, po rozpatrzeniu zarzutu do projektu w/w planu, wniesionego w dniu 22 października 2002r. przez małż. Wenerskich Grzegorza
i Małgorzatę – Rada Miasta Płocka postanawia:


§1


Zarzut dotyczący przeznaczenia części nieruchomości o nr ew. 2539 i 2540 pod budownictwo wielorodzinne odrzucić w całości.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

U z a s a d n i e n i e

W dniu 22.10.2002r. małż. Wenerscy Grzegorz i Małgorzata wnieśli pismo, w którym kwestionują ustalenia projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Parcele” w Płocku dotyczące działek o nr ew. 2539 i 2540, których są właścicielami. Zarzuty odnoszą się do projektowanego układu komunikacyjnego oraz przeznaczenia części w/w działek pod budownictwo wielorodzinne.

Zarzuty dotyczące układu komunikacyjnego zostaną rozpatrzone przez Radę Miasta Płocka odrębną uchwałą.

Zarzut dotyczący przeznaczenia części nieruchomości o nr ew. 2539 i 2540 pod budownictwo wielorodzinne jest przedmiotem niniejszej uchwały.
Podczas analizy przedmiotowego zarzutu Rada Miasta Płocka zbadała okoliczności faktyczne i prawne:
1.W dniu 18 kwietnia 2000r. Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 549/XXVI/00
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Parcele" w Płocku. W §3 uchwały określono, że przedmiotem planu jest m.in.: przeznaczenie terenów i ich linie rozgraniczające, zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane, zasady obsługi komunikacyjnej terenów
i uzbrojenia w infrastrukturę techniczną.
2.O przystąpieniu do sporządzenia planu ówczesny Zarząd Miasta Płocka ogłosił na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka w dniu 23.10.2000r. oraz w „Gazecie Wyborczej” w dniu 25.10.2000r., określając jednocześnie formę, miejsce i termin składania wniosków do planu. Dnia 29.11.2000r., tj. w dwa tygodnie po upływie terminu składania wniosków do planu, małż. Wenerscy Grzegorz i Małgorzata złożyli do Urzędu Miasta Płocka pismo,
w którym wnosili o uwzględnienie zachowania (w części) możliwości utworzenia siedliska z roślinną produkcją rolną. W dniu 15.12.2000r. złożyli następne pismo, w którym poinformowali, że po szerszym zapoznaniu się z zamierzeniami do planu, jak i własnymi sprawami osobistymi wnoszą o wycofanie wniosku z dnia 29.11.2000r. W piśmie tym nie sprecyzowali żadnych zamierzeń inwestycyjnych.
3.Dla działek o nr ew. 2539 i 2540 oraz działek sąsiednich – w części południowej przy
ul. Lisiej – projekt planu ustala przeznaczenie jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone symbolem 39MW. Stanowią one fragment kompleksowego układu urbanistycznego, w ramach którego dla nowej zabudowy ustala się nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy, wskaźnik intensywności zabudowy netto, obowiązek zachowania powierzchni biologicznie czynnej, w tym istniejącego gruntu leśnego na działce o nr ew. 2538. Przeznaczenie części w/w działek pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną podyktowane zostało wymogami urbanistyki – planowanym stworzeniem zwartej i uporządkowanej pod względem przestrzennym struktury miejskiej oraz pełnym wykorzystaniem walorów ekonomicznych obszaru planu, wynikających z lokalizacji zabudowy i planowanych inwestycji infrastrukturalnych.
4.Projekt planu uzyskał wymagane opinie i uzgodnienia i wraz z prognozą skutków wpływu jego ustaleń na środowisko przyrodnicze został wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta Płocka w okresie od 12.09.2002r. do 10.10.2002r. W dniu 22.10.2002r. małż. Wenerscy Grzegorz i Małgorzata złożyli pismo, w którym podnieśli zarzut do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Parcele" w Płocku, iż ustalenie funkcji budownictwa wielorodzinnego dla części działek o nr ew. 2539 i 2540, położonych na południe od projektowanej drogi oznaczonej symbolem 6KL, uniemożliwia im przeznaczenie tego terenu na siedliska dla dwójki swych dzieci. W związku z powyższym nie wyrażają zgody na budownictwo wielorodzinne.
5.Zarzut małż. Wenerskich Grzegorza i Małgorzaty został rozpatrzony na posiedzeniu Miejskiej Komisji Planowania Przestrzennego w dniu 12.12.2002r. Mając na uwadze układ urbanistyczny, zaprojektowany w tym rejonie obszaru opracowania planu, Prezydent Miasta Płocka wykluczył możliwość wprowadzenia zmiany przeznaczenia części działek nr ew. 2539 i 2540 z budownictwa wielorodzinnego na zabudowę siedliskową. Uwzględnienie zarzutu małż. Wenerskich Grzegorza i Małgorzaty spowodowałoby bowiem upośledzenie pod względem przestrzennym planowanego układu urbanistycznego oraz zmniejszenie efektywności wykorzystania walorów ekonomicznych obszaru planu. O takim sposobie rozstrzygnięcia zadecydował również fakt nie zgłoszenia przez małż. Wenerskich Grzegorza i Małgorzatę zamierzeń inwestycyjnych w okresie składania wniosków oraz brak zarzutów ze strony właścicieli sąsiednich nieruchomości, którzy nie wnieśli sprzeciwu do tej formy zagospodarowania. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że uwzględnienie wnioskowanej zmiany spowodowałaby konieczność ponownego wyłożenia projektu do publicznego wglądu a tym samym możliwość złożenia nowych zarzutów przez właścicieli działek sąsiednich, niezadowolonych z powodu zmiany ustaleń projektu planu.
6.Przeznaczenie części w/w działek pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną nie powoduje pozbawienia małż. Wenerskich Grzegorza i Małgorzaty prawa dysponowania gruntem. Właściciele mogą nim dysponować zgodnie z zapisanymi w planie warunkami, określonymi zgodnie z art. 10 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Zapisy planu nie naruszają bowiem istoty prawa własności składających zarzut a jedynie kształtują zasady korzystania z niego. Interes dotyczący możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej dla dzieci jest zabezpieczony w ramach działek będących własnością małż. Wenerskich Grzegorza i Małgorzaty, poprzez ich przeznaczenie w projekcie planu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 15MN – terenu o powierzchni 7,9 tys. m2.
7.W myśl art. 140 kodeksu cywilnego właściciel może, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. Jedną z ustaw ograniczających właściciela
w korzystaniu z jego prawa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1 tejże ustawy stanowią, iż ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu należy do zadań własnych Gminy
i dokonywane jest w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Plany, uchwalone w trybie powołanej ustawy, stanowią zbiór przepisów gminnych, na podstawie których Gmina może ingerować w sferę prawa własności określonej osoby, w tym ograniczać ją w korzystaniu z tego prawa w zakresie wynikającym z tego planu. Zgodnie
z art. 33 tejże ustawy ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonywania prawa własności nieruchomości.

Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania sprawy niniejszej, uznać należy, że zarzut małż. Wenerskich Grzegorza i Małgorzaty dotyczący przeznaczenia części działek o nr ew. 2539 i 2540 pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne winien zostać odrzucony. Niemniej, jeżeli uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego będzie skutkowało niemożnością korzystania
z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem wówczas właścicielowi nieruchomości przysługują roszczenia przewidziane w art. 36 wymienionej wyżej ustawy.

Wnoszący zarzut, zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej wyżej ustawy ma prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 00-950 Warszawa, ul. Jasna 2/4, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 23 marca 2004, godzina 10:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 242
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji