Uchwała Nr 712/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 695/XXXIX/05 z dnia 26 kwietnia 2005 roku o udzieleniu pomocy finansowej.

Uchwała Nr 712/XL/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 maja 2005 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 695/XXXIX/05 z dnia 26 kwietnia 2005 roku  o udzieleniu pomocy finansowej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203)  oraz art. 111 ust.  2 pkt. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.Nr 15 z 2003 roku poz. 148, Dz.U.Nr 45, poz. 391. Dz.U.Nr 65 poz. 594, Dz. U.Nr 96, poz. 874, Dz. U.Nr 166 poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku Dz. U.Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 93 poz. 890, Dz. U.Nr 123, poz. 1291, Dz.U.Nr 210 poz. 2135, Dz.U. Nr 273 poz. 2703) - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Miasta Płocka Nr 695/XXXIX/05 z dnia 26 kwietnia 2005 roku w § 1 pkt 1 skreśla się przecinek i dodaje się wyrazy o brzmieniu:

„oraz budowę infrastruktury technicznej między drogą wojewódzką nr 567 a granicą miasta Płocka.”

§ 2

Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

U Z A S A D N I E N I E

Powyższa zmiana dotyczy uzupełnienia zmienianej Uchwały, zgodnie z treścią jej uzasadnienia, i wynika z potrzeby  uszczegółowienia zakresu udzielanej Gminie Radzanowo pomocy finansowej również o infrastrukturę techniczną.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (środa, 01 czerwca 2005, godzina 12:43)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 262
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji