UCHWAŁA NR 731/LII/10 z dnia 11 czerwca 2010 roku
sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Słubice.

UCHWAŁA NR 731/LII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 11 czerwca 2010 roku

sprawie:  udzielenia pomocy finansowej Gminie Słubice.


Na podstawie art. 10 ust. 2  i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz.1218, z 2008 r Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146), art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
Postanawia się udzielić z budżetu Gminy – Miasto Płock na rok 2010 pomocy finansowej Gminie Słubice w formie dotacji celowej w wysokości 100.000,00 (sto tysięcy) złotych z przeznaczeniem na remont Szkoły Podstawowej Nr 1 w miejscowości Świniary.

§ 2
1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą – Miasto Płock a Gminą Słubice.
2. Do zawarcia umowy upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E

W związku z dużymi stratami na terenie gminy Słubice, wywołanymi   powodzią, postanawia się udzielić pomocy finansowej w wysokości 100.000,00 zł. dla  ww. gminy z przeznaczeniem na wykonanie remontu Szkoły Podstawowej Nr 1 w miejscowości Świniary.
Pomoc finansowa zostanie udzielona na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą – Miasto Płock a Gminą Słubice określającej warunki udzielenia pomocy oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.  


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (wtorek, 15 czerwca 2010, godzina 13:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 512
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji