U C H W A Ł A Nr 68/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka.
U C H W A Ł A Nr 68/VI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2003 rokuw sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka.


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806), § 23 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 1054/LI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 107 poz. 2319) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Ustala się skład osobowy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka jak niżej:

1. Jacek Szubstarski
2. Wojciech Hetkowski
3. Anna Kossakowska
4. Tomasz Korga
5. Lech Latarski
6. Wiesław Kossakowski
7. Zbigniew Nowak
8. Elżbieta Popczuk


§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 21 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 382
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji