UCHWAŁA NR 862/L/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie zasad i trybu metodologii badania satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych

UCHWAŁA NR 862/L/2014

Rady Miasta Płocka

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

 

 

w sprawie zasad i trybu metodologii badania satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych

 

Na podstawie art.  7 ust. 1 pkt 19 w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379.); art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378, z 2014 r. poz. 223, poz. 498.), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje: 

 

§ 1

Zatwierdza się „Metodologię badania satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych” na terenie Gminy Miasta Płocka, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Płocka

 

 

Artur Jaroszewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 27 sierpnia 2014, godzina 14:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 238
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 11 września 2014, godzina 15:55
  • Historia aktualizacji

  • 11 września 2014, godzina 15:55 Aktualizacja danych