UCHWAŁA NR 860/L/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie: oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR 860/L/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

 

 

w sprawie: oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku                             o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 647 ze zmianami: Dz. U. z 2012 roku poz. 951 i 1445, z 2013 roku poz. 21, 405, 1238 i 1446, Dz. U z 2014 roku poz. 379 i 768) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami: Dz. U. z 2013 roku, poz. 645 i 1318, z 2014 roku poz. 379) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć wyniki „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka w latach 2010 – 2013” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2

Uwzględniając wyniki analizy, o których mowa w § 1: 

1. uznać za aktualne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka, przyjęte Uchwałą Nr 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 roku; 

2. wskazać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wymagające zmiany:

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy letniskowej we wsi Ciechomice - gmina Łąck,

2) Miejscowy szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Imielnica - Ośnica - Borowiczki - "Oczyszczalnia Wschód” w Płocku,

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej we wsi Góry - gmina Łąck,

4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic: Miłej, Norbertańskiej i Grabówki w Płocku,

5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Tysiąclecia, Rembielińskiego, Rutskich, Gwardii Ludowej, Bielską, Kochanowskiego, Bielską, Obrońców Westerplatte i Mickiewicza w Płocku,

6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku,

7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka dla trasy rurociągu paliwowego relacji Płock-Ostrów Wielkopolski,

8) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku przy ul. Granicznej,

9) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku pomiędzy ul. Otolińską, istniejącą linią kolejową, ul. Graniczną oraz granicami działek Nr 16/1, 16/2, 16/3,

10) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do rzeki Rosicy od skrzyżowania z ul. Grabówka do ujścia rzeki Wisły w Płocku,

11) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku, 

12) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Żyznej w Płocku,

13) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku;

3. uznać za zasadną kontynuację działań prac planistycznych związanych z podjętymi uchwałami w sprawie przystąpienia do sporządzenia/zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kilińskiego - Spółdzielcza” w Płocku,

2) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górna - Ośnicka” w Płocku,

3) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zatorze” w Płocku,

4) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bielskiej i Sierpeckiej w Płocku,

5) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miodowa-Łukasiewicza” w Płocku,

6) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Linii 400 kV na osiedlu Trzepowo w Płocku,

7) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego położonych przy                     ul. Łukasiewicza w Płocku.

4. wskazać obszary do objęcia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:

1) historycznej zabudowy śródmiejskiej,

2) o dominującej funkcji rekreacyjno-sportowej (RK) w strefie A określonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

3) w rejonie osiedla Podolszyce Północ,

4) w rejonie Trasy ks. Jerzego Popiełuszki i ul. Ciechomickiej,

5) w rejonie lotniska,

6) w rejonie ul. Wesółka (Pradolina Wisły),

7) osiedla Winiary,

8) w rejonie ul. Kutnowska, Góry Nowoosiedlowa,

9) w rejonie ul. Zielonej i Tartacznej,

10) w rejonie ulic 3 Maja, planowane przebicie do Misjonarskiej, Jachowicza, Kilińskiego; 

5. uchylić uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

1) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: południową i zachodnią granicą miasta, północną granicą działek nr ew. 128 i 129, południową linią rozgraniczającą drogi dojazdowej do II przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę – Uchwała Nr 579/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku,

2) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie trasy dojazdowej do mostu im. "Solidarności", ulicy Ciechomickiej oraz wschodniej i południowej granicy administracyjnej miasta w Płocku – Uchwała Nr 459/XXXII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2009 roku,

3) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie trasy dojazdowej do mostu im. "Solidarności", ulicy Jordanowskiej, wschodniej granicy administracyjnej miasta oraz ulicy Ciechomickiej w Płocku – Uchwała Nr 460/XXXII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2009 roku,

4) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie trasy dojazdowej do mostu im. "Solidarności", ulicy Grabówka i ulicy Gościniec w Płocku – Uchwała Nr 461/XXXII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2009 roku. 

 

§ 3

Zobowiązać Prezydenta Miasta Płocka do opracowania „Wieloletniego Programu Sporządzania Planów Miejscowych” z uwzględnieniem obszarów do sporządzenia/zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  wskazanych w § 2 niniejszej uchwały. 

 

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka. 

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

 

Artur Jaroszewski

 

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (czwartek, 28 sierpnia 2014, godzina 11:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 691
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji