UCHWAŁA NR 59/VI/11 z dnia 22 lutego 2011 roku
w sprawie: zmiany statutu Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego.


UCHWAŁA NR 59/VI/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 lutego 2011 roku

w sprawie: zmiany statutu Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego.

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874; Nr 162, poz. 1568; Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96; Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091; Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227 poz. 1658; z 2009 r. Nr 62 poz. 504) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:
§ 1
W statucie Książnicy Płockiej stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr 134/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku w sprawie nadania statutu Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 otrzymuje brzmienie:
„Książnica prowadzi wypożyczalnie i czytelnie w budynku głównym przy ul.Tadeusza Kościuszki 6 oraz 13 filiach bibliotecznych zlokalizowanych w Płocku zgodnie z załącznikiem. Ponadto prowadzi Bibliotekę dla dzieci przy ul. Henryka Sienkiewicza 2,  wypożyczalnię kaset video i DVD przy ul. Tadeusza Kościuszki 6, wypożyczalnię zbiorów audiowizualnych i introligatornię przy ul. Tadeusza Kościuszki 3, a także inne komórki organizacyjne oraz punkty biblioteczne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych użytkowników zgodnie z Regulaminem organizacyjnym”,
2) w § 11 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) prowadzić działalność gospodarczą”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

           

 

                   Przewodnicząca
                   Rady Miasta Płocka


                   Elżbieta Gapińska

 

 


UZASADNIENIE

Zmiany w statucie zostały wprowadzone na wniosek dyrektora Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego, w celu uaktualnienia danych. W związku z likwidacją księgarni bibliotecznej wykreślono wyraz „księgarnia”, a wyraz „samochodów” zamieniono na „samochodu”.
 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 23 lutego 2011, godzina 13:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 560
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji