UCHWAŁA NR 61/VI/11 z dnia 22 lutego 2011 roku
w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Miejskiej Rady Zatrudnienia w Płocku.

UCHWAŁA NR 61/VI/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 lutego 2011 roku

w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Miejskiej Rady Zatrudnienia w Płocku.

Na podstawie art.  18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) i art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 585, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
Delegować dwóch radnych Rady Miasta Płocka do Miejskiej Rady Zatrudnienia w Płocku w osobach:
1.  Magdalena Lewandowska,
2.  Tomasz Maliszewski.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Traci moc uchwała Nr 351/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Miejskiej Rady Zatrudnienia w Płocku.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                Przewodnicząca
                      Rady Miasta Płocka


                       Elżbieta Gapińska

Uzasadnienie

Miejska Rada Zatrudnienia w Płocku pełni funkcję opiniodawczo – doradczą dla Prezydenta Miasta Płocka w sprawach polityki rynku pracy. Działa przy Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku. Dotychczas delegatami Rady Miasta Płocka byli Panowie Andrzej Łachmański i Andrzej Burnat, którzy w obecnej kadencji nie są już radnymi i dlatego też należy wytypować nowych radnych do składu w/w Rady.
 Delegowanie radnych odbywa się w drodze uchwały Rady Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 23 lutego 2011, godzina 13:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 695
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 23 lutego 2011, godzina 13:09
  • Historia aktualizacji

  • 23 lutego 2011, godzina 13:09 Aktualizacja danych