UCHWAŁA NR 294/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku
w sprawie: przystąpienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do projektu  systemowego dofinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

UCHWAŁA NR 294/XXI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2008 roku

w sprawie: przystąpienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do projektu  systemowego dofinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Na podstawie art. 4  ust. 1 pkt 1, 3 i 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.  z 2001 r.: Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220;  Nr 62 poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz.1806; Nr 153, poz.1271; Dz. U. z 2003 r.: Nr 162, poz.1568; Dz. U. z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055) i art. 6, art. 7 ust. 1 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.: Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; Dz. U. z 2003 r.: Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz.1568 i Dz. U. z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U.  z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r.: Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974; Nr 173 poz. 1218), w związku z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r.: Nr 140, poz. 984), oraz Rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającym Rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 oraz zgodnie z art. 37 Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006/WE, w związku z art. 119 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593; Nr 99, poz. 1001; Nr 273, poz. 2703; Dz. U. z 2005 r.: Nr 179, poz. 1487; Nr 64, poz. 565; Nr 94, poz. 788, Nr 179, poz. 1487; Nr 164, poz. 1366; Nr 180, poz. 1493; Dz. U. z 2006 r.: Nr 144, poz. 1043; Nr 135, poz. 950; Nr 186, poz. 1380; Nr 249, poz. 1831; Nr 251, poz. 1844; Dz. U. z 2007 r.: Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226; Nr 48, poz. 320; Nr 120, poz. 818; Nr 209, poz. 1519) oraz Uchwałą Nr 260/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 r. w sprawie ustalenia wizji (misji), kierunków rozwoju  i celów szczegółowych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1

Podjąć działania zmierzające do uczestnictwa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w projekcie systemowym  dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w tym:
1) opracowanie wniosku aplikacyjnego,
2) złożenie wniosku o przyznanie środków,
3) zrealizowanie projektu systemowego.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE
Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Cel ten będzie realizowany m. in. poprzez aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej. W ramach POKL wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, adaptacyjność pracowników  i przedsiębiorstw, zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej oraz partnerskiego państwa, a także  z promocją postaw zdrowotnych wśród osób pracujących.
POKL składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. W ramach Priorytetów realizowanych na szczeblu regionalnym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Wniosek zostanie złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.
Instytucja Pośrednicząca POKL, której rolę dla komponentu regionalnego pełni Samorząd Województwa Mazowieckiego dokonała podziału środków pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego. Podziału środków dokonano na podstawie algorytmu, zaproponowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dokumencie „Zasady przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych  Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach POKL 2007-2013” w oparciu o dane przygotowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na podstawie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2007. Zgodnie z przedmiotową metodologią, w 2008 roku na realizację projektu systemowego przez MOPS w Płocku w ramach Poddziałania 7.1.1 przewidziano kwotę w wysokości 823 788 zł, z czego 89,5% wartości projektu pochodzić będzie z dofinansowania w ramach dotacji rozwojowej, natomiast pozostałe 10,5% miasto zobowiązane jest zapewnić ze środków własnych (wkład własny). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku z chwilą ogłoszenia naboru projektów do w/w Poddziałania zamierza złożyć wniosek na przyznaną dla MOPS kwotę dofinansowania. Projekt zgodnie z wytycznymi będzie miał na celu aktywizację osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej a w szczególności: osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych, osób po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej placówki penitencjarnej, osób bezdomnych, osób nieaktywnych zawodowo z uwagi na macierzyństwo lub opiekę nad osobami zależnymi, osób wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, osób uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających poddających się procesowi leczenia lub po jego zakończeniu w okresie do 1 roku od jego zakończenia. Narzędziem realizacji projektu systemowego przez MOPS w Płocku będzie kontrakt socjalny oraz program aktywności lokalnej. Kontrakty socjalne będą zawierane przez pracowników socjalnych MOPS. W ramach w/w narzędzi osoby uczestniczące w projekcie systemowym otrzymają wsparcie  mające doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz  do ich integracji ze społeczeństwem poprzez zastosowanie instrumentów aktywizacji edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej, zawodowej: m. in. skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji, skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia, skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, turnusy rehabilitacyjne, programy terapeutyczne w zakładzie opieki zdrowotnej, organizowanie i finansowanie uczestnictwa w ośrodkach dziennego wsparcia, świetlicach oraz inne rodzaje wsparcia wymienione w wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
W celu realizacji projektu systemowego nie przewiduje się zaangażowania i przekazania z budżetu Miasta Płocka żadnych dodatkowych środków finansowych ani zaciągania żadnych dodatkowych zobowiązań. Wkładem własnym w wysokości 10,5% kwoty dofinansowania będą zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zasiłki celowe bądź okresowe wypłacane uczestnikom projektu. Obecnie trwają prace przygotowawcze do złożenia wniosku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  Termin złożenia wniosku – marzec 2008r. Realizacja projektu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa będzie trwała do 31 grudnia 2008r. Wniosek zostanie złożony w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie mógł przystąpić do wdrażania projektu po otrzymaniu decyzji o akceptacji wniosku  i podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 29 lutego 2008, godzina 08:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 563
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji