UCHWAŁA Nr 822/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka.

UCHWAŁA  Nr 822/LVII/10
RADY  MIASTA  PŁOCKA
z dnia 28 września 2010 roku


w sprawie: zmiany Uchwały Nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku  w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka.   
 
Na  podstawie  art. 18  ust. 2 pkt  8  ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142, poz. 146, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 19  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613).

RADA MIASTA PŁOCKA uchwala co następuje:
§1
W Uchwale Nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku  w sprawie opłaty targowej   na terenie miasta Płocka, (Dz. Urz.  Wojew.  Mazow. Nr 199, poz. 7418, Nr 218, poz. 9355 i z 2009 r. Nr 127, poz. 3795) wprowadza się następujące zmiany:
1.  W § 3 pkt III po wyrazach „Rembielińskiego 6 B” stawia się przecinek i dodaje wyrazy „Bielskiej 60”.
2. § 4  ust. 2 pkt 1a otrzymuje następujące brzmienie:

a) przy ulicach: Gwardii Ludowej  (dz. 89/1, 84/3), Bielskiej 29, Bielskiej 31, Bielskiej 35, Bielskiej 56, Bielskiej 60, Bielskiej 65, Ostatniej 2A, Rembielińskiego 6B – „Rynex” Spółka  z o.o..

§2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 


UZASADNIENIE


Zmianę do Uchwały Nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku        w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka, zmienionej Uchwałą  Nr 435/XXX/08 Rady Miasta Plocka z dnia 9 grudnia 2008 roku oraz Uchwałą Nr 543/XXXVIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2009 roku wprowadza się na pisemny wniosek właściciela Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego w Płocku.
Pan Waldemar Lewandowski zamierza prowadzić giełdę "staroci" w Płocku przy ulicy Bielskiej 60 na gruncie o powierzchni 1 900,00 m2. Giełda "staroci" będzie jedyną giełdą        o takim charakterze na terenie miasta Płocka. Z doświadczenia innych miast tj. Kutno            i Włocławek wiadomo, że tego typu giełdy cieszą się tam dużą popularlnością. Dzięki temu zwiększą się wpływy z tytułu opłaty targowej zasilającej budżet miasta Płocka. 

Rynex Sp. z o.o. będzie inkasentem opłaty targowej na ww. giełdzie.

 

 

 

 

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 29 września 2010, godzina 11:45)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 445
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji