UCHWAŁA NR 863/L/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie zasad i trybu prowadzenia ewaluacji polityk i programów publicznych na terenie Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 863/L/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

 

 

w sprawie zasad i trybu prowadzenia ewaluacji polityk i programów publicznych na terenie Miasta Płocka.  

 

Na podstawie art. 5a ust. 2, art. 7 ust. 1 pkt 19 w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się zasady i tryb prowadzenia ewaluacji polityk i programów publicznych na terenie miasta Płocka, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Płocka

 

 

Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (środa, 27 sierpnia 2014, godzina 14:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 478
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji