UCHWAŁA Nr 287/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu usprawnienia ruchu komunikacyjnego w Płocku od 2000 roku.

UCHWAŁA Nr 287/XV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 2003 roku


w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu usprawnienia ruchu komunikacyjnego w Płocku od 2000 roku.

 Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia           8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 roku Nr 80, poz. 717) i art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

W uchwale Nr 384/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 roku w sprawie przyjęcia programu usprawnienia ruchu komunikacyjnego w Płocku od 2000 roku, zmienionej uchwałami Rady Miasta Płocka Nr 627/XXVIII/00 z dnia 27 czerwca 2000 roku, Nr 764/XXXVI/01 z dnia 23 stycznia 2001 roku, Nr 948/XLVI/01 z dnia 27 listopada 2001 roku, Nr 1057/LI/02 z dnia 26 marca 2002 roku, Nr 1106/LIV/02 z dnia 25 czerwca 2002 roku, Nr 1175/LVIII/02 z dnia 9 października 2002 roku i Nr 32/IV/02 z dnia 16 grudnia 2002 roku i Nr 184/XII/03 z dnia 26 czerwca 2003 roku wprowadza się następującą zmianę: załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

UZASADNIENIE

 
Zmiana programu usprawnienia ruchu komunikacyjnego w Płocku dotyczy inwestycji pn. Ul. Grabówka - udrożnienie w  kierunku Borowiczek.
W związku z koniecznością skanalizowania cieku wodnego zbierającego wody z terenu osiedli Wyszogrodzka, Spółdzielcza i Międzytorze biegnącego wzdłuż ul. Grabówka nastąpiło opóźnienie robót. Termin wykorzystania środków niewygasających z 2002 roku upłynął 31.08.2003 r. W związku z powyższym kwotę w wysokości 1.015.159,83 zł zasadnym  jest wprowadzić do BM 2003 z przeznaczeniem na realizację ww. inwestycji.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 06 października 2003, godzina 14:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 564
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji