UCHWAŁA NR 390/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku
w sprawie: uchylenia Uchwał Rady Miasta Płocka:Nr 370/XVI/99 Rady Miasta Płocka z dnia 7 września 1999 roku, Nr 1042/L/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2002 roku, Nr 1043/L/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2002 roku, Nr 1160/LVI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2002 roku, Nr 46/V/02 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2002 roku oraz Nr 578/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku.

UCHWAŁA NR 390/XXVII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie: uchylenia Uchwał Rady Miasta Płocka:Nr 370/XVI/99 Rady Miasta Płocka z dnia 7 września 1999 roku, Nr 1042/L/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2002 roku, Nr 1043/L/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2002 roku, Nr 1160/LVI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2002 roku, Nr 46/V/02 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2002 roku oraz Nr 578/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218)
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchylić w całości Uchwałę Nr 370/XVI/99 Rady Miasta Płocka z dnia 7 września 1999 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Spółdzielczej do ulicy Strzeleckiej w Płocku.

§ 2.
Uchylić w całości Uchwałę Nr 1042/L/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy mostowej w Płocku – I odcinek od ul. Wyszogrodzkiej do prawego brzegu Wisły (wraz z węzłem „Wyszogrodzka”).

§ 3.
Uchylić w całości Uchwałę Nr 1043/L/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy mostowej w Płocku – II odcinek od prawego brzegu Wisły do ul. Dobrzykowskiej (wraz z węzłem „Dobrzykowska”).

§ 4.
Uchylić w całości Uchwałę Nr 1160/LVI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku na osiedlu Trzepowo – część wschodnia.

§ 5.
Uchylić w części Uchwałę Nr 46/V/02 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku na obszarze Śródmieścia pomiędzy Jarem rzeki Brzeźnicy, ulicami: Parową, Polną, Dobrzyńską, Kobylińskiego, Jachowicza, Kilińskiego, Mostową a brzegiem rzeki Wisły w części dotyczącej sporządzenia planu miejscowego.

§ 6.
Uchylić w całości Uchwałę Nr 578/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: południową linią rozgraniczającą drogi dojazdowej do II przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę, ul. Ciechomicką, wschodnią granicą działki nr ew. 252, istniejącą drogą,  południowo – wschodnią linią rozgraniczającą  drogi dojazdowej do II przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę, północną granicą obrębu geodezyjnego „Ciechomice”, wschodnią i południową granicą miasta.

§ 7.
Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga
  

Uzasadnienie

Uchwała Nr 370/XVI/99 Rady Miasta Płocka z dnia 7 września 1999 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Spółdzielczej do ulicy Strzeleckiej w Płocku podjęta była na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa ta z dniem 11 lipca 2003 roku straciła moc na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.). Obecnie nie ma więc prawnych możliwości prowadzenia procedury planistycznej w oparciu o przywołane w przedmiotowej uchwale przepisy prawne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym  lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto w przypadku dróg publicznych, którą jest ulica Wyszogrodzka, od dnia 16 grudnia 2006 roku mogą mieć zastosowanie przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Uchwała Nr 1042/L/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy mostowej w Płocku – I odcinek od ul. Wyszogrodzkiej do prawego brzegu Wisły (wraz z węzłem „Wyszogrodzka”) oraz Uchwała Nr 1043/L/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy mostowej w Płocku – II odcinek od prawego brzegu Wisły do ul. Dobrzykowskiej (wraz z węzłem „Dobrzykowska”) obejmują teren trasy mostowej na odcinku od ulicy Wyszogrodzkiej do ulicy Dobrzykowskiej wraz z Mostem Solidarności. Ponieważ realizacja przedmiotowej inwestycji została zakończona brak jest zasadności prowadzenia prac planistycznych na przedmiotowym terenie.

Uchwała Nr 1160/LVI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku na osiedlu Trzepowo – część wschodnia podjęta była na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa ta z dniem 11 lipca 2003 roku straciła moc na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.). Obecnie nie ma więc prawnych możliwości prowadzenia procedury planistycznej w oparciu o przywołane w przedmiotowej uchwale przepisy prawne. Obwiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka dla terenu objętego uchylaną uchwałą jako główny kierunek zagospodarowania wskazuje adaptację rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Przyjęty kierunek zagospodarowania dla tej części miasta zostanie przeanalizowany podczas prac nad zmianą Studium, do której Rada Miasta Płocka przystąpiła Uchwałą Nr 111/IX/07 z dnia 29 maja 2007 roku. W przypadku istotnej zmiany kierunku zagospodarowania określonego w Studium zostaną niezwłocznie podjęte prace planistyczne na podstawie uchwały Rady Miasta Płocka.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym  lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Uchwała Nr 46/V/02 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku na obszarze Śródmieścia pomiędzy Jarem rzeki Brzeźnicy, ulicami: Parową, Polną, Dobrzyńską, Kobylińskiego, Jachowicza, Kilińskiego, Mostową a brzegiem rzeki Wisły podjęta była na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa ta z dniem 11 lipca 2003 roku straciła moc na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.). Obecnie nie ma więc prawnych możliwości prowadzenia procedury planistycznej w oparciu o przywołane w przedmiotowej uchwale przepisy prawne. Obszar objęty Uchwałą obejmuje tereny w znacznym stopniu zabudowane.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym  lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Uchwała Nr 578/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: południową linią rozgraniczającą drogi dojazdowej do II przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę, ul. Ciechomicką, wschodnią granicą działki nr ew. 252, istniejącą drogą,  południowo – wschodnią linią rozgraniczającą  drogi dojazdowej do II przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę, północną granicą obrębu geodezyjnego „Ciechomice”, wschodnią
i południową granicą miasta obejmuje obszar dla którego Studium w przeważającej części jako główny kierunek zagospodarowania wskazuje adaptację rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Tereny skarpy Pradoliny Wisły zaliczone zostały do obszarów o wiodącej funkcji przyrodniczej. Jedynie tereny wzdłuż ulicy Ciechomickiej zaliczone zostały do obszarów adaptacji i intensyfikacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przyjęte kierunki zagospodarowania zostaną przeanalizowane podczas prac nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. W przypadku istotnej zmiany kierunków zagospodarowania określonego w Studium zostaną niezwłocznie podjęte prace planistyczne na podstawie uchwały Rady Miasta Płocka.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym  lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (poniedziałek, 06 października 2008, godzina 08:09)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 279
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji