UCHWAŁA Nr 351/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie: protestu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku w rejonie ulic: Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Kilińskiego.

UCHWAŁA Nr 351/XIX/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie: protestu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku w rejonie ulic: Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Kilińskiego.

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz.717) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268 z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804 oraz z 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i z 2003r Nr 80 poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 ) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i z 2003r. Nr 162 poz. 1568 ) oraz Uchwałą Nr 1066/LII/02 z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku w rejonie ulic: Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Kilińskiego, po rozpatrzeniu protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku w rejonie ulic Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Kilińskiego wniesionego w dniu 18 sierpnia 2003 r. przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Protest odrzucić w całości.


§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


W dniach od 21 lipca do 19 sierpnia 2003 r. został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku w rejonie ulic: Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Kilińskiego.
W dniu 18 sierpnia 2003 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku wniosła do Urzędu Miasta Płocka pismo określone jako zarzuty do ustaleń w/w projektu planu.
W toku badania sprawy stwierdzono, iż przedmiotowe pismo w części dotyczącej braku zgody na projektowane ścięcie narożnika działki nr ew. 218/129 ( będącej własnością Skarbu Państwa i oddanej w trwały zarząd Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku ) zakwalifikować należy jako protest do w/w. projektu planu.
W uzasadnieniu protestu wnosząca podaje, że projektowane ścięcie narożnika przedmiotowej działki nie ma żadnego uzasadnienia oraz jest niezgodne z §17 pkt 4 lit. f projektu planu.
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka rozpatrzył przedmiotowy protest i Zarządzeniem Nr 1123/2003 z dnia grudnia 2003r. postanowił o jego nieuwzględnieniu.
Utrzymanie w projekcie planu przedmiotowego ścięcia narożnika działki nr ew. 218/129 na skrzyżowaniu ulic Wyszogrodzkiej i Strzeleckiej jest niezbędne ze względu na:
1)konieczność zapewnienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w/w ulic i poprawy warunków jego użytkowania,
2)konieczność zachowania przepisów §7 ust. 4 Rozporządzenia .Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz. 430), wg których na skrzyżowaniu ulic klasy Z ( a taką jest ulica Wyszogrodzka ) z ulica klasy L ( ul. Strzelecką ) powinny być stosowane narożne ścięcia linii rozgraniczających nie mniejsze niż 5m x 5m,
3)ustalenia obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po byłej jednostce wojskowej oraz terenów przyległych w Płocku, zatwierdzonego Uchwałą Nr 621/XXVIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2000 r., przesądzające o ścięciu narożnika przedmiotowej działki.
Ustalenie projektu planu zawarte w § 17 pkt 4 lit. f) dotyczące obowiązku zachowania istniejącego żywopłotu wzdłuż ulic Wyszogrodzkiej i Strzeleckiej obowiązuje dla terenu oznaczonego symbolem 9UW. Fragment żywopłotu, o którym mówi wnosząca protest znajduje się poza tym terenem i w związku z tym nie obowiązuje dla niego powyższe ustalenie. Ewentualna likwidacja fragmentu żywopłotu może nastąpić w przypadku modernizacji bądź przebudowy skrzyżowania ulic Wyszogrodzkiej i Strzeleckiej.

Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych
w toku badania niniejszej sprawy, uznać należy, że protest Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku winien być odrzucony.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 06 stycznia 2004, godzina 11:46)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 333
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji