Załącznik do uchwały
UCHWAŁA NR 337/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku

Załącznik do Uchwały Nr 337/XVIII/03
Rady Miasta Płocka  z dnia 9 grudnia 2003 roku              

Przepisy porządkowe dla przewozów osób i bagażu
taksówkami na terenie Miasta Płocka


Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1
1.Taksówki mogą oczekiwać na pasażerów  w miejscach do tego celu przeznaczonych, które są ograniczone znakami oznaczającymi początek i koniec postoju TAXI.
2.Taksówki powinny oczekiwać na pasażerów wg kolejności przyjazdu na postój.
3.Kierowca taksówki, zwany dalej „kierowcą”, jest zobowiązany znajdować się na postoju w swoim pojeździe lub obok niego.
4.Taksówka może być zatrzymana i zajęta poza postojem, jeżeli nie jest to zabronione przepisami o ruchu drogowym.
5.Pierwszeństwo zajęcia taksówki na postoju ma osoba pierwsza w kolejności.
6.Kierowca, w miarę możliwości, powinien uwzględnić pierwszeństwo przewozu osób wymagających natychmiastowej pomocy lub znajdujących się w szczególnej potrzebie.
7.Pasażer zamierzający skorzystać z taksówki ma prawo swobodnego jej wyboru spośród stojących na postoju.

§ 2
1.Zachowanie kierowcy i pasażera powinno być uprzejme i kulturalne. Na postojach obowiązuje zachowanie spokoju, porządku publicznego i poszanowanie ciszy nocnej.
2.Kierowcę powinna cechować schludność i czystość osobista.
3.Kierowca zobowiązany jest dbać o czystość pojazdu.

§ 3
Kierowca jest zobowiązany wykonać zamówiony przewóz najkrótszą trasą, chyba że pasażer wyrazi zgodę na przewóz dłuższą trasą lub gdy tego  zażąda.

§ 4
Kierowca może odmówić wykonania przewozu poza drogami publicznymi, z wyjątkiem oznakowanych dróg wewnętrznych, na których dopuszczony jest  ruch pojazdów, w tym pojazdów TAXI.


Rozdział II
Przewóz osób taksówką osobową

§ 5
1.Kierowca może przewozić pasażerów oraz ich bagaż tylko po uprzednim włączeniu sprawnie działającego i zalegalizowanego taksometru, niezwłocznie po zajęciu przez pasażera miejsca w taksówce. Taksometr powinien być zainstalowany w miejscu umożliwiającym swobodne odczytanie jego wskazań.
2.Po zakończeniu przewozu kierowca jest zobowiązany niezwłocznie przełączyć taksometr na pozycję „kasa”.

§ 6
1. Jeżeli w czasie trwania przewozu następuje zmiana taryfy dziennej na nocną lub odwrotnie albo
jeżeli następuje przekroczenie granicy strefy cen (stawek taryfowych), kierowca jest                                            zobowiązany przełączyć taksometr na odpowiednią taryfę i  powiadomić o tym  pasażera.
2. Zmiana taryfy nie obowiązuje, gdy kurs rozpoczyna się i kończy w tej samej strefie.

§ 7
1. Opłata za przejazd taksówką jest określana na podstawie odrębnych przepisów  i wynika  ze
    wskazania taksometru.
2.Pasażer jest zobowiązany uiścić opłatę nie później niż w chwili zwolnienia pojazdu.
1.Kierowca może żądać zapłaty należności za przejazd przed wykonaniem usługi w przypadku, gdy pasażer czasowo opuszcza taksówkę. Kierowca pobiera wówczas należność wskazaną przez taksometr oraz za przewidywany czas postoju. Jeżeli do końca umówionego czasu postoju pasażer nie wróci do taksówki, kierowca może uznać, że pasażer zrezygnował z dalszego przewozu.

§ 8
Na żądanie pasażera kierowca jest zobowiązany wystawić rachunek za przejazd, zawierający dane określone w odrębnych przepisach.

§ 9
1.Po zakończeniu przewozu kierowca jest zobowiązany przypomnieć pasażerowi o zabraniu
      przewożonego bagażu.
2.W razie znalezienia rzeczy pozostawionych przez pasażera w taksówce, kierowca informuje telefonicznie organizację zrzeszającą danego przedsiębiorcę.

§ 10
Pasażer jest odpowiedzialny za powstałe z jego winy uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.                                            
                                                                                                        
§ 11
1.Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, z którego sam korzysta, inne osoby na wolne miejsca bez uiszczania za to dodatkowych należności.
2.Kierowca bez zgody pasażera nie może dysponować wolnymi miejscami w taksówce.
3.Należność za przejazd taksówką reguluje tylko jeden pasażer; kierowca nie może żądać zapłaty od pozostałych osób znajdujących się w taksówce, bez względu na okoliczności, w jakich korzystali oni z pojazdu.
 
§ 12
Zezwala się na przewóz dzieci tylko pod opieką dorosłych, chyba że osoba, pod której opieką dziecko się znajduje, upoważnia kierowcę do przewiezienia dziecka samego; w takim przypadku należność za usługę uiszczają rodzice lub opiekunowie z góry.

§ 13
Kierowca ma prawo odmówić wykonania przewozu lub rozpoczęty przewóz przerwać, jeżeli pasażer:
a)swoim zachowaniem zdradza objawy upojenia alkoholem lub odurzenia innymi środkami,
b)spożywa w taksówce alkohol lub pali tytoń,
c)swoim zachowaniem uzasadnia obawę o zanieczyszczenie lub uszkodzenie pojazdu,
d)wzbudza obawę zagrożenia życia lub zdrowia kierowcy.


Rozdział III
Przewóz bagażu w taksówce osobowej

§ 14
1.Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu bez uiszczania dodatkowej należności bagaż podręczny, do którego zalicza się: walizki, plecaki, worki turystyczne oraz inne przedmioty, które zarówno swoją wielkością, jak i sposobem opakowania nie spowodują uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu oraz nie ograniczą pola widzenia kierowcy i nie utrudnią prowadzenia pojazdu.
2.Dopuszcza się, za zgodą kierowcy, przewóz innego bagażu niż określony w ust.1 /bagaż nietypowy/, pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Za przewóz tego bagażu kierowca może pobrać opłatę dodatkową ustaloną uchwałą Rady Miasta Płocka, pod warunkiem uprzedzenia pasażera o wysokości opłaty przed rozpoczęciem kursu.
3.Kierowca nie ma obowiązku zabrania pasażera ze zwierzętami.

§ 15
Bagażnik taksówki powinien być utrzymany w należytej czystości i wolny od wszelkiego osprzętu dodatkowego, zbędnego przy eksploatacji pojazdu.

Rozdział IV
Przepisy końcowe

§ 16
1.Kierowca jest zobowiązany posiadać w taksówce niniejsze przepisy porządkowe i udostępniać je do wglądu na żądanie pasażera.
2.W każdej taksówce powinna być zamieszczona informacja w sprawie możliwości  złożenia do Prezydenta Miasta Płocka skarg i wniosków dotyczących świadczonych usług    przewozowych.
3.Kierowcy, który przewozi pasażera, zabrania się palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy.
4.Kierowca może umieścić w pojeździe informację o zakazie palenia tytoniu.

§ 17
W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego taksówką na okres powyżej 14 dni, przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć licencję w depozyt do organu udzielającego licencji.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 15 grudnia 2003, godzina 11:09)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 715
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji