UCHWAŁA Nr 260/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
ustalenia wizji (misji), kierunków rozwoju i celów szczegółowych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka

UCHWAŁA Nr 260/XIV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 2 września 2003 roku

W sprawie: ustalenia wizji (misji), kierunków rozwoju i celów szczegółowych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591, z 2002 r. nr 23 poz. 220 , nr 62 poz. 558,    nr 113, poz. 984 i nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r nr 80 poz. 717) w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr  142 z 2001 r., poz. 1592, z 2002 r. nr 23 poz. 220 nr 62 poz. 558 nr 113 poz. 984 i nr 200 poz. 1688 i nr 214 poz. 1806) oraz art. 28 ust. 1, 2 i 3   i 5 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 ze zmianami: Dz. U. z 2003 r. nr 45 poz. 391 i nr 65 poz. 594), Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1


Ustala się wizję (misję), kierunki rozwoju i cele szczegółowe Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka w brzmieniu nadanym w załączniku nr 1.

§ 2


Ustala się, że misja, kierunki rozwoju i cele szczegółowe wyznaczane uchwałą łącznie z wieloletnimi programami rozwoju (branżowymi) zawierającymi zadania realizacyjne, składać się będą na Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka zwanej dalej Strategią.

§ 3


Ustala się, że Strategia będzie aktualizowana na podstawie diagnozy stanu miasta oraz oceny stopnia jej realizacji w następujący sposób:
1)w zakresie wizji (misji) rozwoju miasta – co najmniej raz w ciągu dwóch kadencji      (co 8 lat),
2)w zakresie kierunków i celów szczegółowych rozwoju miasta – co najmniej raz w ciągu kadencji (co 4 lata),
3)w zakresie zadań realizacyjnych oraz dokumentów wdrażających Strategię –do 30 marca każdego roku następującego po roku realizacji Strategii.

 


§ 4


1.Ustala się, że wieloletnie programy rozwoju miasta  oraz  inne  dokumenty  programowe  zgodne będą z kierunkami rozwoju i  celami  szczegółowymi  wytyczonymi  w  Strategii  jako  nadrzędnym dokumencie programowym rozwoju miasta Płocka
2.Ustala się, że wieloletnie programy rozwoju miasta jako programy branżowe będą zawierały podział na zadania realizacyjne, wynikające z potrzeb w zakresie wszystkich dziedzin życia miasta Płocka.
3.Ustala się, że wieloletnie programy rozwoju miasta pozostające w zakresie kompetencji organów i jednostek organizacyjnych Miasta Płocka, stanowiące realizacyjną część Strategii, będą uchwalane w miarę ich opracowywania.


§ 5


1.Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Płocka do sukcesywnego przygotowywania projektów wieloletnich programów rozwoju, w zakresie należącym do jego właściwości, zgodnych ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka.
2.Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Płocka do przedkładania Radzie Miasta Płocka rocznych sprawozdań z realizacji Strategii.
3.Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Płocka do podejmowania działań zmierzających do rozwijania partnerstwa publiczno-gospodarczo-społecznego w ramach „FORUM DLA PŁOCKA” w celu wdrożenia i realizacji Strategii.


§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka

§ 7


Uchyla się uchwałę nr 793/LIII/97 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lipca 1997 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta Płocka do 2012 roku.


§ 8


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka 
 
Stanisław Nawrocki


UZASADNIENIE


 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka jest wynikiem wspólnej, ponad 6-miesięcznej pracy przedstawicieli administracji publicznej, lokalnego środowiska gospodarczego oraz pozarządowych organizacji o różnych profilu, działających w formie partnerstwa pod nazwą FORUM DLA PŁOCKA.

Nowa strategia została opracowana na bazie dotychczasowej strategii rozwoju miasta Płocka i w oparciu o analizy wykonane na potrzeby opracowania dotychczasowej strategii, a także na podstawie wyników zewnętrznego audytu porównującego stopień realizacji zrównoważonego rozwoju miasta Płocka. Najlepszą gwarancją dla jej przyszłej realizacji jest fakt, że powstała  i będzie realizowana przez partnerstwo trójsektorowe.

Jest to dokument będący oddźwiękiem społecznego zapotrzebowania na planowy                 i zrównoważony rozwój, a taki może mieć miejsce tylko przy udziale podmiotów zewnętrznych, a nie tylko jednostek organizacyjnych samorządu miasta.  Strategia jest bowiem dokumentem programującym rozwój miasta we wszelkich dziedzinach jego życia.

Sukces miasta w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców Płocka jest uzależniony od sprawności zarządzania pojmowanego jako umiejętność kierowania zasobami, procesami                 i informacjami w celu ich optymalnego wykorzystania dla osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Jednym z elementów tego zarządzania jest programowanie, wdrażanie                         i monitoring realizacji strategii miasta Płocka przez partnerstwo trójsektorowe i przy współpracy z jego członkami. Bez udziału czynnika społecznego jej realizacja nie byłaby  bowiem pełna.

Niniejszy dokument ma służyć osiąganiu zrównoważonego rozwoju zgodnego                   z wymaganiami Unii Europejskiej. Przez zrównoważony rozwój należy rozumieć rozwój osobowy mieszkańców oraz struktury przestrzennej miasta  wraz z jego infrastrukturą społeczną, gospodarczą i techniczną, rozwój gospodarczy zharmonizowany  z potrzebami społecznymi, przy jednoczesnym zachowaniu i ochronie sfery ekologiczno-przestrzennej.

Przyjęto, że Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka jest dokumentem „żywym” i jednocześnie integrującym miejską społeczność. Dlatego uznano, że powinna ona powstawać i podlegać weryfikacji przy udziale lokalnych środowisk.  Powinna być spójna z dokumentami programowymi rozwoju województwa i kraju, zachować nadrzędność w stosunku do innych dokumentów miejskich. Transformować wyznaczone cele na konkretne programy branżowe, w których umieszczone zostaną zadania realizacyjne. Być dokumentem podlegającym aktualizacji na podstawie okresowej oceny postępów w realizacji celów.

Struktura dokumentu strategii jest dwuczęściowa. Część I posiada charakter programowy, tj. strategia wyznaczająca cele rozwoju miasta Płocka określone jako wizja, kierunki rozwoju i cele szczegółowe, stanowiący punkt wyjścia do programowania części realizacyjnej strategii zawartej w części II. Część II strategii składa się wieloletnich programów rozwoju zawierających zadania realizacyjne.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (środa, 10 września 2003, godzina 11:21)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 697 176
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji