UCHWAŁA NR 82/VIII/11 z dnia 29 marca 2011 roku
w sprawie zawarcia z Powiatem Gostynińskim porozumienia w sprawie realizacji w 2011 roku zadań powiatu gostynińskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Płocku, będącego jednostką organizacyjną Gminy - Miasto Płock.

UCHWAŁA NR 82/VIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie zawarcia z Powiatem Gostynińskim porozumienia w sprawie realizacji w 2011 roku zadań powiatu gostynińskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Płocku, będącego jednostką organizacyjną Gminy - Miasto Płock. 
  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) , art. 5 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 oraz art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, ze zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
1.Wyrazić  zgodę na zawarcie  z Powiatem Gostynińskim porozumienia w sprawie realizacji w 2011 roku zadań  powiatu  gostynińskiego  z  zakresu  działania  Ośrodka  Adopcyjno – Opiekuńczego  w  Płocku, będącego jednostką organizacyjną Gminy – Miasto Płock.
2.Upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do podpisania porozumienia, o którym mowa w ust. 1.
§ 2
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

 


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 4
Treść porozumienia, o którym mowa w §1 ust. 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.                                       

                                                                                   Przewodnicząca
                                                                                 Rady Miasta Płocka
 


                                                                                  Elżbieta Gapińska

 

 

 


U Z A S A D N I E N I E:


Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ustanowione zostały zasady postępowania wobec kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych oraz kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych przez ośrodki adopcyjno - opiekuńcze lub powiatowe centra pomocy rodzinie, w przypadku gdy na terenie powiatu nie ma ośrodka adopcyjno - opiekuńczego. Jednocześnie, w ust. 5 tego artykułu ustawodawca ograniczył możliwość przygotowania kandydatów na rodziny adopcyjne oraz prowadzenia procedur przysposobienia, do wyłącznych kompetencji ośrodka adopcyjno – opiekuńczego. Powiat Gostyniński nie posiada ośrodka adopcyjno - opiekuńczego jako własnej jednostki organizacyjnej realizującej wyżej wymienione zadania z zakresu pomocy dziecku i rodzinie dla mieszkańców powiatu gostynińskiego. Ze strony Powiatu Gostynińskiego została złożona propozycja realizacji tych zadań przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Płocku i podpisania porozumienia, określającego zasady realizacji zadań i pokrywania związanych z tym kosztów. 
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym powiaty mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, natomiast do wyłącznej właściwości rady powiatu (rady miasta - w przypadku miasta na prawach powiatu) należy podejmowanie uchwał  w sprawie przyjęcia zadań, stąd też przedstawiamy niniejszy projekt uchwały.     
 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Płocką Radę Działalności Pożytku Publicznego. 
              

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 31 marca 2011, godzina 10:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 322
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji