Uchwała Nr 788/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku
w sprawie: przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i zawarcia umowy z Województwem Mazowieckim

Uchwała Nr 788/XLV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 2005 roku

w sprawie: przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i zawarcia umowy z Województwem Mazowieckim

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z  2001 nr 142  poz. 1591,  z 2002 nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003 nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568 i z 2004 nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203) – Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na przyjęcie zadań z zakresu administracji rządowej i zawarcie umowy z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego .

§ 2

Treść umowy podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Uzasadnienie

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznaje dotacje na realizację w województwie mazowieckim zadań z zakresu nauki, oświaty i wychowania. Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku – Pani Romana Ludwicka - Mierzejewska złożyła ofertę realizacji zadania „Przygotowanie konferencji  pt. Żył na ziemi dobrze czyniąc – prostota i prawda w pedagogice Janusza Korczaka”.
Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę o wyborze powyższej oferty  celem zlecenia zadania i udzieleniu dotacji na jego realizację.
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym jednostki samorządu terytorialnego mogą wykonywać zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie umów zawartych z organami tej administracji. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań na podstawie umowy należy do wyłącznej kompetencji rady gminy. Niniejsza uchwała jest realizacją wymogu ustawowego.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 03 października 2005, godzina 08:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 240
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji