UCHWAŁA NR 481/XXIX/2012 z dnia 27 listopada 2012
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok

UCHWAŁA NR 481/XXIX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2012 roku

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. 116, poz. 730, nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475)
RADA MIASTA PŁOCKA uchwala, co następuje:

§ 1.
Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P. z 2012 r., poz. 787) z kwoty 75,86 zł za 1 dt. do kwoty 50,00 zł za 1 dt.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

§ 5.
Traci moc Uchwała Nr 263/XVII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.

  Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

 Artur Jaroszewski

 


    UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.

 Uprawnienia Rady Gminy do obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy wynikają z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 w/w ustawy podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1/ od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną
     2,5 q żyta,
2/ od 1 ha pozostałych gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne – równowartość
     pieniężną 5 q żyta
obliczone według średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS, ogłaszanego w Monitorze Polskim w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 roku wyniosła 75,86 zł za 1 dt.
W związku z powyższym stawka podatku rolnego na 2013 rok wyniesie:
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - 189,65 zł
  (75,86 zł x 2,5 q żyta),
- od 1 ha fizycznego gruntów pozostałych sklasyfikowanych jako użytki rolne – 379,30 zł
  ( 75,86 zł x 5 q żyta).

Stawka podatku rolnego w 2013 roku wzrośnie o 51,72 % w stosunku do stawki podatku rolnego z 2012 roku ( 125,00 zł i 250,00 zł).
Wobec tego proponuje się obniżyć cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok z kwoty 75,86 zł za 1 dt. do kwoty 50 zł za 1 dt.

Wówczas stawka podatku rolnego na 2013 rok wyniesie:
- 125,00 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne
- 250,00 zł od 1 ha fizycznego gruntów pozostałych sklasyfikowanych jako użytki rolne
 i zostanie utrzymana na poziomie stawki podatku rolnego z 2012 roku.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 28 listopada 2012, godzina 09:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 309
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji