Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 268/XVIII/07
PLAN PRACY KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ RADY MIASTA PŁOCKA na 2008 rok

PLAN PRACY KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ RADY MIASTA PŁOCKA  na  2008 rok

 


Lp


TERMIN POSIEDZENIA


TEMAT POSIEDZENIA

JEDNOSTKA PRZYGOTOWUJĄCA MATERIAŁ


OSOBY ZAPROSZONE

1

STYCZEŃ

 1. Propozycje programowe dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.

 2. Informacja o realizacji zadania „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych w Płocku.”

 3. Sprawy bieżące.


Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Wydział Edukacji

Zarząd Jednostek Oświatowych


Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Dyrektor Wydziału Edukacji

W/g potrzeb Komisji


2

LUTY

 1. Informacja o pomocy udzielanej mieszkańcom Płocka przez MOPS, zakres oraz działania MOPS dotyczące realizacji programu ze środków przeznaczonych na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole i w drodze do szkoły. Wyszczególnienie działań z tego zakresu podejmowanych przez odpowiednie służby.

 3. Sprawy bieżące.

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

MOPS

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Wydział Edukacji

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Dyrektor MOPS

Dyrektor Wydziału Edukacji

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

Przedstawiciel Sekcji Prewencji Komendy Policji

W/g potrzeb Komisji

3

MARZEC

 1. Analiza systemu ochrony zdrowia w Płocku – kontrakty z NFZ na rok 2008 oraz omówienie profilaktycznych programów zdrowotnych na rok 2008.

 2. Sprawozdanie z działalności Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej za rok 2007.

 3. Sprawy bieżące.


Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

NFZ

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Prezes Zarządu PZOZ Sp.z o.o. w Płocku

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Dyrektor NFZ

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

Prezes PZOZ

W/g potrzeb Komisji

4

KWIECIEŃ

 1. Sytuacja ludzi bezdomnych w Płocku. Problem wychodzenia z bezdomności.
   
 2. Informacja na temat Dni Historii Płocka.
   
 3. Opiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu miasta Płocka za rok 2007.
   
 4. Sprawy bieżące.

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, MOPS

Wydział Kultury i Sportu

Skarbnik Miasta Płocka

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Dyrektor Noclegowni dla Kobiet

Dyrektor Ośrodka dla Bezdomnych Mężczyzn

Dyrektor „Dzieci Płocka „

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu

W/g potrzeb Komisji

5

MAJ
 1. Informacja na temat aktywnych form rozwiązywania problemu bezrobocia na terenie miasta Płocka.

 2. Osoby niepełnosprawne w środowisku lokalnym ( skala zjawiska pomoc osobom niepełnosprawnym ).

 3. Informacja o waloryzacji płac nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach podległych Urzędowi Miasta Płocka.

 4. Sprawy bieżące.

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Wydział Rozwoju Miasta

Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

Wydział Edukacji

Zarząd Jednostek Oświatowych

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta

Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

W/g potrzeb Komisji

6

CZERWIEC

 1. Informacja na temat funkcjonowania Spółki- „WISŁA Płock Spółka Akcyjna” za 5 miesięcy roku 2008 .

 2. Zapoznanie się ze stanem przygotowań do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz kalendarzem imprez kulturalnych i sportowych w okresie wakacji.

 3. Sprawy bieżące.

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Wydział Kultury i

Sportu

Wydział Edukacji

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu

Dyrektor Wydziału Edukacji

Prezes Spółki WISŁA Płock S.A.

W/g potrzeb Komisji

7

LIPIEC


 1. Program rozwoju dyscyplin sportowych w Płocku :

- koszykówka, piłka ręczna i nożna,

- sporty wodne :pływanie, wioślarstwo.

 1. Sprawy bieżące.

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Wydział Kultury i Sportu MZOS


Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu, Dyrektor MZOS, Prezesi Klubów Sportowych

W/g potrzeb Komisji

8

SIERPIEŃ

 1. Stan boisk szkolnych oraz wyposażenie placówek oświatowych pod kątem realizacji wychowania fizycznego i sportu szkolnego-wyjazdowe posiedzenie Komisji.

 2. Sprawy bieżące.

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Wydział Kultury i Sportu

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej

Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu

W/g potrzeb Komisji

9

WRZESIEŃ 1. Informacja na temat funkcjonowania placówek opiekuńczo- wychowawczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych na terenie miasta Płocka.

 2. Ocena funkcjonowania placówek upowszechniania kultury w Płocku dotowanych z budżetu miasta Płocka.

 3. Informacja z wykonania Budżetu Miasta Płocka za I półrocze 2008 roku.

 4. Sprawy bieżące.

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Wydział Edukacji

Wydział Kultury i Sportu

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Wydział Skarbu i Budżetu

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Dyrektor Wydziału Edukacji

Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

Dyrektor Książnicy Płockiej

W/g potrzeb Komisji


10

PAŹDZIERNIK

 1. Lokalne kluby sportowe – sytuacja finansowa, pomoc ze strony miasta – omówienie możliwości. Zapoznanie się z poziomem zaawansowania inwestycji- hala sportowa.

 1. Informacja o stanie opieki zdrowotnej nad uczniami w placówkach oświatowych i opiekuńczo- wychowawczych.

 2. Sprawy bieżące

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Wydział Kultury i Sportu

Wydział Inwestycji Miejskich

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu

Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich

Dyrektorzy klubów sportowych

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

W/g potrzeb Komisji

11

LISTOPAD

 1. Informacja na temat funkcjonowania stowarzyszeń i klubów działających na terenie miasta Płocka na rzecz kultury i turystyki. Kluby seniora, stan obecny, perspektywy rozwoju w kontekście tworzenia warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Płocka.
   
 2. Informacja na temat wykorzystania środków z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
   
 3. Informacja na temat działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
   
 4. Sprawy bieżące.

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Wydział Edukacji

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydział Kultury i Sportu


Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu

W/g potrzeb Komisji


12

GRUDZIEŃ

 1. Omówienie projektu budżetu miasta Płocka na 2009 rok - zgłaszanie wniosków.

 2. Informacja na temat zaawansowania prac nad przygotowaniem strategii rozwoju turystyki i promocji miasta.

 3. Przyjęcie propozycji tematów do planu Komisji na 2009 rok.

 4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2008.

 5. Sprawy bieżące.

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Skarbnik Miasta Płocka

Wydział Kultury i Sportu

Oddział Promocji i Współpracy z Zagranicą

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Skarbnik Miasta Płocka

Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Miasta Płocka

W/g potrzeb Komisji

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej   Rady Miasta Płocka został przyjęty na posiedzeniu w dniu  11.12.2007 roku.

Przewodnicząca
Komisji Polityki Społecznej
/-/ Elżbieta Gapińska 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 03 stycznia 2008, godzina 08:21)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 748
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 03 stycznia 2008, godzina 08:23
 • Historia aktualizacji

 • 03 stycznia 2008, godzina 08:23 Aktualizacja danych