UCHWAŁA Nr 306/XVI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2003 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 173/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2003.

UCHWAŁA Nr 306/XVI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 października 2003 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr 173/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na rok 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 214 poz. 1806) i art. 91 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Dz.U. Nr 200 poz. 1866, Nr 214 poz.1806)  i art. 35a ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz. 776   z 1997 r., zmiany Dz.U. z 1997 r. Nr 160 poz. 1082, Dz.U. z 1998 r. Nr 99 poz. 628, Nr 106 poz. 668, Nr 137 poz. 887, Nr 156 poz. 1019, Nr 162 poz. 1118, Nr 162 poz. 1126, Dz.U. z 1999 r. Nr 49 poz. 486, Nr 90 poz. 1001, Nr 95 poz. 1101, Nr 111 poz. 1280,      Dz.U. z 2000 r. Nr 48 poz. 550, Nr 119 poz. 1249, Dz.U. z 2001 r. Nr 39 poz. 459, Nr 100 poz. 1080, Nr 125 poz. 1368, Nr 129 poz. 1444, Nr 154 poz. 1792, Nr 154 poz. 1800,      Dz.U. z 2002 r. Nr 169 poz. 1387, Nr 200 poz. 1679, Nr 200 poz. 1683, Nr 241 poz. 2074,  Dz.U. z 2003 r. Nr 7 poz. 79) oraz art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 62 poz. 718, Dz.U. z 2001 r. Nr 46 poz. 499, Dz.U. z 2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984 i Dz.U. z 2003 r. Nr 65 poz. 595) Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:


§ 1


W Uchwale Rady Miasta Płocka Nr 173/XII/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na rok 2003 zmienić załącznik Nr 1 do wyżej wymienionej uchwały i nadać mu treść w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wojewody Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki


Uzasadnienie do Uchwały
Rady Miasta Płocka

w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 173/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na rok 2003.

 

 Zapis art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z 1997 r. z późn. zm.)  stanowi podstawę do określania przez Radę Miasta Płocka zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej oraz przeznaczania na ich realizację środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Do zadań tych należy:


dokonywanie refundacji przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności oraz rozpoznania przez służby medycyny pracy w/w potrzeb, udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej przez osobę niepełnosprawną, dofinansowanie szkoleń i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych, dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,  dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

W celu jak najefektywniejszego wykorzystania środków PFRON przekazanych na rzecz powiatu płockiego grodzkiego w roku bieżącym konieczne jest dokonanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi zadaniami. Przesunięcia te polegają na zmniejszeniu kwoty przewidzianej na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności oraz rozpoznania przez służby medycyny pracy w/w potrzeb i przesunięciu części tej kwoty na realizację dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej, uczestnictwa dorosłych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych oraz dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.


Ogółem kwota przesunięć łącznie stanowi 219.750 złotych. O sumę tą pomniejszone zostało przystosowanie stanowisk pracy z uwagi na brak zainteresowania pracodawców tą formą rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 


Nowelizacja ustawy dokonana na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 7, poz. 79 z 2003 r.) wprowadziła bardzo poważne zmiany w zakresie rehabilitacji zawodowej.


W zadaniach samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji zawodowej zasadniczej zmianie uległ przepis art. 26. Zgodnie z obowiązującą obecnie regulacją tego przepisu zwrot kosztów ograniczony został do objęcia refundacją tylko bezpośrednich kosztów dostosowania istniejących, jak i nowych stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych stosownie do skutków niepełnosprawności. Jednocześnie zwrotowi podlegać mogą koszty poniesione w związku z rozpoznaniem przez służby medycyny pracy potrzeb osób niepełnosprawnych zatrudnionych na przystosowanych stanowiskach.
Przed dniem wejścia w życie cyt. nowelizacji, pracodawca zainteresowany zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej mógł ubiegać się o refundację kosztów utworzenia stanowiska pracy dla takiej osoby.


Ważną zmianą w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, wiążącą się z wykorzystaniem środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację zadań powiatu  jest odstąpienie przez ustawodawcę od dokonywania refundacji wynagrodzeń wraz z należną od pracodawcy składką na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudniania osoby niepełnosprawnej na przystosowanym stanowisk pracy.


Wobec znacznie zawężonego zakresu realizacji zadania, pracodawcy nie wykazują zainteresowania ubieganiem się o środki Funduszu z tego tytułu.
Zgodnie z zapisem art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy o rehabilitacji do zadań powiatu realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych PFRON należy dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Na mocy uchwały Rady Miasta Płocka Nr 173/XII/03 z dnia  26 czerwca 2003 r. na realizację powyższego zadania przeznaczona została kwota 95.000 zł na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych oraz kwota 70.000 zł na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Przemieszczenie środków polega na zwiększeniu kwoty przewidzianej do rozdysponowania na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych o sumę 72.000 zł (jest to kwota pozwalająca na zaspokojenie wszystkich wniosków).


Kolejna zamiana w załączniku Nr 1 do cyt. uchwały polega na zwiększeniu kwoty przeznaczonej na udzielanie dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym (art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. c) odpowiednio o kwoty 50.000 zł na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych oraz 15.000 zł dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.


W powyższym zakresie osoby niepełnosprawne zgłaszają liczne potrzeby związane z codziennym funkcjonowaniem, których zaspokojenie ułatwiłaby możliwość otrzymania dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, czy środków pomocniczych. 
 Ważną formą rehabilitacji społecznej jest możliwość uczestniczenia przez osoby niepełnosprawne w terapii prowadzonej przez warsztaty terapii zajęciowej. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym, środki przeznaczone na dofinansowanie zobowiązań dotyczących kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej, wyliczane są jako iloczyn liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej wynikającej z podpisanych umów przez powiat do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który obliczany jest algorytm i kwoty środków na dofinansowanie rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii, będącej ilorazem kwoty wydatkowanej na koszty działalności tych warsztatów i liczby ich uczestników w 2002 r. (uwzględniany tu jest aspekt w skali całego kraju). Taki sposób ustalania kwoty przewidzianej na realizację powyższego zadania spowodował, że WTZ funkcjonujące na terenie miasta Płocka otrzymały niższe środki finansowe. Warto zauważyć, że w roku ubiegłym wykorzystanie środków finansowych PFRON przeznaczonych na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej przekroczyło 99%. Wobec powyższego przeznaczono na działalność tych warsztatów dodatkowo kwotę 82.750 zł, co pozwoli na przekazanie na realizację zadania sumy takiej samej jak w roku ubiegłym.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (piątek, 31 października 2003, godzina 07:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 425
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji