Uchwała Nr 747/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z samorządem województwa mazowieckiego w sprawie opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej regulacji rzeki Słupianki .

Uchwała Nr 747/XLIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2005 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na  zawarcie porozumienia z samorządem województwa mazowieckiego w sprawie opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej regulacji rzeki Słupianki .

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art.18 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz na podstawie art. 111 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65, poz. 594, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 166 poz. 1611, Dz U. Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 123 poz. 1291, Dz. U. Nr 210 poz. 2135, Dz. U. Nr 273 poz. 2703) i na podstawie  art. 13 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 62, poz. 718 , z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r, Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r., Nr 65, poz. 595, z 2004 r., Nr 96, poz. 959). Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na:
1)zawarcie porozumienia z samorządem województwa mazowieckiego w sprawie opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej regulacji rzeki Słupianki w km 0 + 780 do km 1 + 540 w związku ze zrzutem oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków zlewni wschodniej (Borowiczki Parcele),
2)udzielenie dotacji celowej  na  podstawie porozumienia, o którym mowa w pkt 1.

§ 2

Źródło finansowania porozumienia – Budżet Miasta Płocka 2005 r. - dział 900, rozdział 90001, § 6630, zadanie nr 52/WGK.I./I/G.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Porozumienie, o którym mowa w § 1  pkt. 1 uchwały podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Warunkiem zrzutu oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków zlewni wschodniej projektowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica” w Płocku, niezbędnym do spełnienia w celu odprowadzenia ścieków bez szkody dla terenów przyległych do rzeki Słupianki jest opracowanie projektu regulacji rzeki.  Rzeka Słupianka zaliczona jest do wód publicznych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a prawa właścicielskie w stosunku do niej, z upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego sprawuje Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddziału w Płocku, jako zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa, na mocy ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku.
Bez przeprowadzenia regulacji rzeki Słupianki nie jest możliwe odprowadzanie do niej ścieków. Tym samym Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku opracuje projekt (w terminie do dnia 10.12.2005 r)., na opracowanie którego zostanie udzielona przez Gminę Płock dotacja (szacowany wstępnie przez WZM i UW w Warszawie Oddział w Płocku koszt projektu wynosi 50 tys. zł). Odpowiedzialnym za prawidłowe przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy opracowania będzie WZM i UW w Warszawie Oddział w Płocku..Gmina Płock weźmie udział w przygotowaniu przetargu na opracowanie  projektu.  Będzie brała udział w procesie projektowania poprzez opiniowanie proponowanych rozwiązań oraz zgłaszanie wniosków.
WZM i UW w Warszawie Oddział w Płocku w roku bieżącym nie dysponuje środkami finansowymi na opracowanie projektu. Natomiast gotów jest uruchomić procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy projektu.  Jego opracowanie jest  działaniem w interesie miasta, które pozwoli na uzyskanie pozwolenia na budowę dla oczyszczalni wód opadowych wschodniej części osiedla Borowiczki – Parcele.
Mając na uwadze powyższe niezbędne jest zawarcie porozumienia.

Źródło finansowania porozumienia będzie  - Budżet Miasta Płocka 2005 r. - dział 900, rozdział 90001, § 6630, zadanie 52/WGK.I/I/G.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 30 czerwca 2005, godzina 14:36)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 193
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji