UCHWAŁA NR 884/LII/2014 z dnia 28 października 2014 roku
w sprawie: ustalenia na 2015 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie go na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia.

UCHWAŁA NR 884/LII/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 28 października 2014 roku

 

w sprawie: ustalenia na 2015 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie go na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 130a ust. 6, 6a i 6b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z 2011r. Nr 222, poz. 1321 i Nr 30, poz. 151, z 2012r. poz. 951 i 1448, z 2013 r. poz. 700, 1611 i 1446 oraz z 2014r. poz. 486, 529 i 768) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

§1

1. Ustala się na 2015 rok wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie go na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów związanych z usunięciem pojazdu powstałych na skutek wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia.

2. Wysokość opłat i kosztów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 677/XL/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 16 grudnia 2013 r. poz. 13449) z dniem 31.12.2014r.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 

Przewodniczący   

Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski   

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (środa, 29 października 2014, godzina 09:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 307
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji