Uchwała Nr 451/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia protestu Mirosława Jarosza występującego w imieniu 62 osób do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała Nr 451/XXII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 16 marca 2004 roku

w sprawie: rozpatrzenia protestu Mirosława Jarosza występującego w imieniu 62 osób do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268; z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804; z 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz Uchwałą nr 485/XXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Podolszyce Południe w Płocku, po rozpatrzeniu protestu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku wniesionego w dniu 04 września 2003r. przez Mirosława Jarosza w imieniu 62 osób, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Protest dotyczący braku zgody na przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku projektu planu symbolami 15MNi i 17MNi pod mieszkalnictwo jednorodzinne szeregowe
i przeznaczenie ich pod realizację Parku Południowego – odrzucić w całości.

§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


        
UZASADNIENIE


Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 25 sierpnia do dnia 22 września 2003r.


W dniu 04.09.2003r. Pan Mirosław Jarosz występujący w imieniu 62 osób złożył do Urzędu Miasta Płocka pismo określone jako protest do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku.

W przedmiotowym piśmie wnoszący nie wyraża zgody na przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku projektu planu symbolami 15MNi i 17MNi pod mieszkalnictwo jednorodzinne szeregowe i wnioskuje o przeznaczenie ich pod realizację Parku Południowego. Podnosi również brak ogólnodostępnych terenów zieleni, sportu, rekreacji i placów zabaw w całym rejonie Podolszyc Południe.
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt.8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka rozpatrzył przedmiotowy protest i Zarządzeniem Nr 1337/2004 z dnia 30 stycznia 2004r. postanowił o jego nieuwzględnieniu.


Jednakże w wyniku rozpatrzenia protestów, które zostały złożone dla tej części osiedla, w projekcie przedmiotowego planu dokonano zmian polegających na:
1.zmniejszeniu ilości projektowanych do wydzielenia działek budowlanych na terenach oznaczonych na rysunku projektu planu symbolami 15MNi i 17MNi, poprzez wprowadzenie na tym terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o małej intensywności, oznaczonej symbolem MNe;
2.pozostawieniu terenów zielonych wzdłuż ulicy Szczęsnego w miejscach, na których zostały dokonane nasadzenia drzew poprzez wydzielenie pasa zieleni urządzonej. Istniejąca zieleń przy ulicy Rogowskiego zostanie zachowana w ramach projektowanych działek budowlanych
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
Ponadto w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu wyznaczono zarówno tereny przewidziane pod zabudowę, która stanowić będzie uzupełnienie istniejących struktur przestrzennych (usługi, mieszkalnictwo jednorodzinne i wielorodzinne) jak i tereny zieleni
i usług sportu służące rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców osiedla.
Tereny zieleni tworzą:
zieleń urządzona w formie: skwerów położonych wewnątrz zespołów mieszkaniowych (tereny oznaczone na rysunku projektu planu symbolami: 2ZP, 4ZP, 5ZP);
zieleń towarzysząca ciągom pieszym prowadzonym wzdłuż jaru rzeki Rosicy i cieku Małej Rosicy oraz parku leśnego. System ciągów pieszych i spacerowo – rowerowych zapewnia dogodne połączenie terenów mieszkaniowych z w/w terenami;
zieleń naturalna w jarach rzeki Rosicy oraz cieku Małej Rosicy.
Wyznaczono również tereny usług sportu oznaczone symbolami 1US, 2US, które mogą być zagospodarowane w formie obiektów kubaturowych lub terenowych urządzeń sportowych (boisk).
Proponowane urządzenie Parku Południowego uwzględniałoby jedynie interesy mieszkańców, co wiązałoby się z poniesieniem kosztów wyłącznie przez gminę.

Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, należy uznać, że protest winien być odrzucony w całości.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 23 marca 2004, godzina 10:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 452
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji