UCHWAŁA NR 500/XXX/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku
Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2013

Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2013
Nr 500/XXX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 roku

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1 - 3, art. 236 ust. 1 - 4, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429), art. 121 ust. 7 i 10 w zw. z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) oraz art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 753.213.363,67 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 693.292.524,83 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie: 59.920.838,84 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 778.211.323,67 zł, w tym:
1)wydatki bieżące w kwocie 638.707.365,62 zł;
2)wydatki majątkowe w kwocie 139.503.958,05. zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3.

1.Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 24.997.960,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
kredytów w kwocie  9.497.960,00 zł.
wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 15.500.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 40.502.040,00 zł (z kredytów) przeznacza się na rozchody w wysokości 40.502.040,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 14.270.000,00 zł, pożyczek w wysokości 232.040,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 26.000.000,00 zł).
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 65.500.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 40.502.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 40.000.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie  9.497.960,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 40.502.040,00 zł.


§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości  1.960.000,00 zł. 
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości  8.450.000,00 zł, 
    w tym na: 
1) wypłaty nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe) w wysokości 1.800.000,00 zł (poza placówkami oświatowo-wychowawczymi);
2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.650.000,00 zł;
3) pokrycie wydatków placówek oświatowo - wychowawczych w tym:
statutowych w wysokości 1.000.000,00 zł,
z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 4.000.000,00 zł,
których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł zostać dokonany przy opracowywaniu budżetu.


§ 6.

1.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,  zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2.Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii,  zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.
Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8.000.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 8.000.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9.
Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.000.000,00 zł (dział 900) oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm) w kwocie 7.000.000,00 zł.

§ 10.
Ustala się:
1) dotacje podmiotowe dla:
a) samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 20.623.000,00 zł,
b) działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych żłobków, przedszkoli, szkół i placówek oświatowo –  wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 28.818.000,00 zł,
c) pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 24.660,00 zł;
d) pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 180.840,00 zł;
2) dotacje celowe dla:
a) jednostek sektora finansów publicznych – 1.576.597,80 zł;
b) jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.198.000,00 zł;
3) pozostałe dotacje na łączną kwotę 28.041.061,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.


§ 11.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.


§ 12.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.


§ 13.

Ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.


§ 14.

Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 14.273.186,97 zł.


§ 15.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:
1) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 40.000.000,00 zł;
2) zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9.497.960,00 zł;
3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 40.502.040,00 zł;
4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:
1) przenoszenia wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w danym dziale;
2) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych wydatków majątkowych, o których mowa w załączniku Nr 12, z wyjątkiem rezygnacji z zadania i wprowadzania nowych zadań majątkowych;
4) przekazywania kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2013 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.500.000,00 zł.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
 
Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 09 stycznia 2013, godzina 11:22)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 550
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji