UCHWAŁA Nr 625/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku
w sprawie: zawierania porozumień międzygminnych dotyczących przejęcia przez Gminę Płock zadań publicznych w zakresie oświaty, powierzonych przez zainteresowane gminy.

UCHWAŁA Nr 625/XXXV/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2004 roku

w sprawie: zawierania porozumień międzygminnych dotyczących przejęcia przez Gminę Płock zadań publicznych w zakresie oświaty, powierzonych przez zainteresowane gminy.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.12, art. 74 ust. 1 i  2,  art. 7 ust.1 pkt. 8 i art. 10 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 5 ust. 2 pkt.1 i art. 5 ust. 5  oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996 r. poz. 329 ze zm. z 1996 r. Nr 106 poz. 496; z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943; z 1998r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz.1268 i Nr 122 poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz.1615; z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz.1176, Nr 137, poz.1304 i Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz.1161, Nr 145, poz.1532, Nr 162, poz.1690 i Nr 173, poz.1808)-Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawieranie porozumień międzygminnych dotyczących realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież zamieszkałą na terenach sąsiednich gmin, w szkołach  podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Płock.


§ 2.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do zawierania z zainteresowanymi gminami porozumień w sprawie realizacji powierzonych zadań oraz określenia zasad udziału danej gminy w kosztach tych zadań.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Mazowieckiego.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 04 stycznia 2005, godzina 08:56)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 339
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji