Uchwała Nr 764/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zawarcia z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia w sprawie wykonania w 2010 roku zadania edukacyjnego w ramach rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

UCHWAŁA NR 764/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2010 roku


w sprawie zawarcia z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia w sprawie wykonania w 2010 roku zadania edukacyjnego w ramach rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.
 

Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,           Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r.  Nr 28 , poz. 142 i poz. 146) i art. 13 pkt 6b ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
1.Wyrazić zgodę na zawarcie z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia w sprawie wykonania              w 2010 roku zadania edukacyjnego w ramach rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.
2.Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do podpisania porozumienia, o którym mowa w ust. 1. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4
Treść porozumienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE :

W wyniku rozpatrzenia wniosku w sprawie realizacji przez Gminę-Miasto Płock zadania edukacyjnego w ramach rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na rok 2010 Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało dotację w wysokości 8 500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, przyborów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego dla uczniów romskich, uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum. Realizatorem zadania będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku.
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, gminy mogą wykonywać zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji, natomiast do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia tych zadań, stąd też przedstawiamy niniejszy projekt uchwały.     

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (piątek, 02 lipca 2010, godzina 09:11)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 231
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji