UCHWAŁA Nr 339/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

UCHWAŁA Nr 339/XXIV/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 maja 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9e i 10 oraz art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Dz. U. 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 12 pkt 9 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 214, poz. 1806,  Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy oraz zaangażowanie na ten cel środków w określonej wysokości, przez:

1. Miasto Płock:
1) w zakresie usług polegających na nadaniu krajowej i międzynarodowej oceny wiarygodności kredytowej (ratingu) Miasta Płocka oraz wykonywanie nadzoru nad ratingiem i jego aktualizacji:
a) w 2008 roku - 84.180,00 (osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt) złotych,
b) w 2009 roku - 84.180,00 (osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt) złotych,
c) w 2010 roku – 84.180,00 (osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt) złotych,
2) w zakresie usług dostępu do sieci internet w technologii GSM:
a) w 2008 roku – 2.800,00 (dwa tysiące osiemset) złotych,
b) w 2009 roku - 4.800,00 (cztery tysiące osiemset) złotych,
c) w 2010 roku –2.000,00 (dwa tysiące) złotych;

2. Miasto Płock – Miejski Zarząd Dróg - w zakresie remontów drogowych obiektów  inżynierskich:
a) w 2008 roku – 800.000,00 (osiemset tysięcy) złotych,
b) w 2009 roku – 800.000,00 (osiemset tysięcy) złotych,
c) w 2010 roku – 800.000,00 (osiemset tysięcy) złotych;

3. Miasto Płock – Szkołę Podstawową nr 22:
1) w zakresie usług telefonii komórkowej:
a) w 2008 roku – 301,00 (trzysta jeden) złotych,
b) w 2009 roku – 642,00 (sześćset czterdzieści dwa) złote,
c) w 2010 roku – 305,00 (trzysta pięć) złotych,
2)  w zakresie usług telefonii  stacjonarnej:
a) w 2008 roku – 6.000,00  (sześć tysięcy) złotych,
b) w 2009 roku – 9.000,00 (dziewięć tysięcy) złotych,
c) w 2010 roku – 9.000,00 (dziewięć tysięcy) złotych;

4. Miasto Płock – Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1:
1) w zakresie usług dostępu do internetu i telefonii stacjonarnej:
a) w 2008 roku – 12.000,00 (dwanaście tysięcy) złotych,
b) w 2009 roku – 14.000,00 (czternaście tysięcy) złotych,
c) w 2010 roku – 14.000,00 (czternaście tysięcy) złotych,
d) w 2011 roku – 14.000,00 (czternaście tysięcy) złotych,
e) w 2012 roku – 14.000,00 (czternaście tysięcy) złotych,


2)  w zakresie usług telefonii konwergentnej i komórkowej:
a) w 2008 roku – 3.000,00 (trzy tysiące)złotych,
b) w 2009 roku – 3.000,00 (trzy tysiące)złotych,
c) w 2010 roku – 3.000,00 (trzy tysiące) złotych,
d) w 2011 roku – 3.000,00 (trzy tysiące) złotych.
3) w zakresie usług radia i telewizji kablowej:        
a) w 2008 roku – 1.800,00  (tysiąc osiemset) złotych,
b) w 2009 roku –  2.000,00 (dwa tysiące) złotych,
c) w 2010 roku –  2.000,00 (dwa tysiące) złotych,
d) w 2011 roku –  2.000,00 (dwa tysiące) złotych,
e) w 2012 roku –  2.000,00 (dwa tysiące) złotych.


§ 2

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2008 rok: dział 600, rozdział 60015 i 60016 Miejski Zarząd Dróg; dział 750, rozdział 75095 – Pozostała działalność; dział 801, rozdział 80101 Szkoła Podstawowa nr 22; dział 854, rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1, Budżet Miasta Płocka na lata 2009, 2010, 2011 i 2012.

§ 3

Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga

 


UZASADNIENIE

W związku z koniecznością zawarcia przez Miasto Płock umów, których przedmiotem są usługi dotyczące nadania krajowej i międzynarodowej oceny wiarygodności kredytowej (ratingu), telefonii komórkowej, stacjonarnej i konwergentnej; usługi internetowe, radia i telewizji kablowej oraz remonty drogowych obiektów inżynierskich, na okres przekraczający rok budżetowy, niezbędne jest podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ww. umów, określającej wysokość środków zaangażowanych w poszczególnych latach. Wartość planowanego zaangażowania środków budżetowych,  wynosi 2.777.188,00 zł. (w roku 2008 – 910.081,00 zł., w roku 2009 – 917.622,00 zł., w roku 2010 – 914.485,00 zł., w roku 2011 - 19.000,00 zł., w roku 2012 - 16.000,00 zł.). Źródłem dochodów, z których zostaną pokryte powyższe zobowiązania są wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 29 maja 2008, godzina 13:22)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 181
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji