UCHWAŁA NR 497/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie :wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ul. Otolińskiej w Płocku.

UCHWAŁA NR 497/XXVI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 maja 2004 roku

w sprawie :wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ul. Otolińskiej w Płocku.

 Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568)  oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2000 r Nr 46 poz. 543, Dz.U.z 2001r. Nr 129 poz.1447, Dz.U. Nr 154 poz.1800, Dz.U. z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126 poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 200 poz.1682 i Nr 240 poz. 2058, z 2003r. Nr 80 poz.717, poz. 720 i poz.721, Nr 96 poz.874, Nr 121 poz.1152, Nr 162 poz.1568, Nr 203 poz.1966, Nr 217 poz.2124, Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.39) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje; 

                                      
§1


                                
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej  gruntu o pow.22338 m2 zlokalizowanego  jako działka nr 152 przy ul. Otolińskiej w Płocku z przeznaczeniem pod uprawy na okres  3lat.

§2


      
Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław  Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 01 czerwca 2004, godzina 09:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 297
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji