UCHWAŁA Nr 353/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku w rejonie ulic: Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Kilińskiego.

UCHWAŁA Nr 353/XIX/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku w rejonie ulic: Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Kilińskiego.

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz.717) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268 z 2001 r. Nr 5 poz.42,
Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804 oraz z 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i z 2003r Nr 80 poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 ) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i z 2003r. Nr 162 poz. 1568 ) oraz Uchwałą Nr 1066/LII/02 z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku w rejonie ulic: Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Kilińskiego, po rozpatrzeniu zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku w rejonie ulic Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Kilińskiego wniesionego w dniu 14 sierpnia 2003 r. przez Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Zarzut odrzucić w całości.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


W dniach od 21 lipca do 19 sierpnia 2003 r. został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku w rejonie ulic: Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Kilińskiego.
W dniu 14 sierpnia 2003 r. do Urzędu Miasta Płocka wpłynęło pismo Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Pismo zakwalifikowane zostało jako zarzut do w/w. projektu planu ze względu na uznanie istnienia interesu prawnego Szkoły Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku w zakresie przeznaczenia terenu działki nr ew. 218/111, której jest właścicielem.
W przedmiotowym piśmie Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica kwestionuje następujące ustalenia projektu planu, dotyczące terenu oznaczonego symbolem 6UC:
1) nieprzekraczalną linię zabudowy wzdłuż ul. Sienkiewicza, wyznaczoną w odległości 30m od linii rozgraniczającej tej ulicy,
2) obowiązek scalenia działek,
3) maksymalną wysokość: - dla zabudowy 14,0m
- dla elementów oznakowania lub oświetlenia - 18,0m.
Jednocześnie Szkoła wnioskuje o:
1) ustalenie przedmiotowej linii w odległości 20,0m od linii rozgraniczającej ul. Sienkiewicza;
2) ustalenie z obowiązku scalenia tylko dla działek będących własnością Gminy Płock,
3) ustalenie maksymalnej wysokości:
- dla zabudowy 50,0 m,
- dla elementów oznakowania i oświetlenia 65,0 m.
Jako uzasadnienie zarzutu Szkoła podaje, iż przedmiotowe ustalenia projektu planu uniemożliwią jej realizację. Domu Akademickiego wraz z Klubem Studenta i usługami na działce nr ew. 218/111.
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka rozpatrzył przedmiotowy zarzut i Zarządzeniem
Nr 901/2003 z dnia 18 listopada 2003r. postanowił o jego nieuwzględnieniu z następujących powodów:
1.działka oznaczona nr ew. 218/111 posiada powierzchnię 3444 m², co przy proponowanej przez Szkołę kilkunastopiętrowej zabudowie jest niewystarczającą powierzchnią dla zapewnienia zaplecza w postaci dojazdów i parkingów,
2.proponowany program zabudowy jest niewystarczający dla zagospodarowania całego terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem 6UC;
3.projektowany obiekt byłby usytuowany zupełnie przypadkowo wobec istniejącej lokalizacji uczelni.
Biorąc pod uwagę powyższą argumentację Rada Miasta Płocka postanawia utrzymać kwestionowane ustalenia projektu planu i przedmiotowy zarzut odrzucić.
W związku z odrzuceniem zarzutu proponuje się zamianę gruntów pomiędzy Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica a Gminą Płock, w celu umożliwienia lokalizacji domu akademickiego na terenie oznaczonym symbolem 2UC (UN), objętym opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku położonego w rejonie ulic: Strzeleckiej, Maneżowej, Saperskiej i Powstańców.
Powyższe pozwoli na:
1. logiczną kontynuację funkcji uczelni poprzez budowę domu akademickiego w jej bezpośrednim sąsiedztwie oraz w sąsiedztwie terenów sportu i zieleni;
2. zagospodarowanie terenów oznaczonych symbolem 6UC w całości, co zagwarantuje rozwiązanie funkcjonalno – przestrzenne odpowiednie dla reprezentacyjnego charakteru tego obszaru.

W myśl art. 140 kodeksu cywilnego właściciel może, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, z wyjątkiem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Jedną z ustaw ograniczających właściciela w korzystaniu z jego prawa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.). Zgodnie bowiem z art. 33 tej ustawy, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonania prawa własności nieruchomości. Zatem plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w trybie powołanej ustawy, będąc jednocześnie przepisem gminnym, może ingerować w sferę prawa własności określonej osoby, w tym ograniczać ją w korzystaniu z tego prawa
w zakresie wynikającym z tego planu.
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, uznać należy, że zarzut Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku winien być odrzucony.
Niemniej, jeżeli uchwalenie  planu zagospodarowania przestrzennego będzie skutkowało niemożnością korzystania przez właściciela z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, wówczas przysługują mu roszczenia przewidziane w art. 36 wymienionej wyżej ustawy.
Wnosząca zarzut ma prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia wyciągu z niniejszej uchwały wnieść skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 6.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 06 stycznia 2004, godzina 11:50)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 341
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji