U C H W A Ł A Nr 29/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku
w sprawie wykreślenia ze składu doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady
U C H W A Ł A Nr 29/IV/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 16 grudnia 2002 rokuw sprawie wykreślenia ze składu doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady.


Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984), § 23 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 1054/LI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 107 poz. 2319) i Uchwały Nr 5/I/02 Rady Miasta Płocka z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady – Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1.

W § 1 uchwały Nr 5/I/02 Rady Miasta Płocka z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady wykreślić Pana PIOTRA KUBERĘ, który zrzekł się mandatu radnego Rady Miasta w związku z objęciem stanowiska Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 29 listopada 2002 roku.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 414
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji