Uchwała Nr 309/XVI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2003 roku
w sprawie: udzielenia poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu zaciąganych kredytów przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację budownictwa mieszkaniowego w ramach programu „300”.

Uchwała Nr 309/XVI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 października 2003 roku

w sprawie: udzielenia poręczenia finansowego dla  Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu zaciąganych kredytów przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację budownictwa mieszkaniowego w ramach programu „300”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Dz 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717), art. 113 ust. 1 i art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Dz 2003 roku Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594) Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1


Udzielić poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie  z tytułu zaciąganych  kredytów  przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku udzielonych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na realizację budownictwa czynszowego w ramach programu „300”,  tj.
1.na budynek nr 1A przy ul. Armii Krajowej, Podolszyce Płn.  w wysokości do kwoty: 1.427.997,00 złotych (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset  dziewięćdziesiąt siedem złotych),
2.na budynek nr 1BC przy ul. Armii Krajowej, Podolszyce Płn.  w wysokości do kwoty: 2.729.083,00 złotych (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemdziesiąt trzy złote),
3.na budynek nr 2 ABC przy ul. Armii Krajowej, Podolszyce Płn.  w wysokości do kwoty: 3.506.165,00 złotych (słownie: trzy miliony pięćset sześć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych),
4.na budynek nr 3 ABC przy ul. Armii Krajowej, Podolszyce Płn. w wysokości do kwoty: 3.403.415,00 złotych (słownie: trzy miliony czterysta trzy tysiące czterysta piętnaście złotych),
      5.  na budynek nr 4 ABC przy ul. Armii Krajowej, Podolszyce Płn. w wysokości do   
            kwoty: 4.680.552,00 złotych (słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy 
            pięćset  pięćdziesiąt dwa złote).


§ 2


Poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia do dnia 31.12.2038 roku.

§ 3


Pokrycie ewentualnej spłaty zadłużenia nastąpi z dochodów własnych Gminy.

 § 4 

 
Uchwała niniejsza stanowi podstawę do dokonania zgodnych z  § 2 tejże uchwały zapisów w uchwałach budżetowych w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2038 roku.


§ 5


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                  

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

                                                                                                        Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (piątek, 31 października 2003, godzina 07:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 359
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji