UCHWAŁA NR 766/XLV/2014 z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu

UCHWAŁA NR 766/XLV/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 25 marca 2014 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 549, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712, Nr 157 poz. 1241, Dz.U. z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, Dz.U. z 2012 r. poz. 1237, Dz. U. z 2013r. poz. 714), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje: 

§ 1

1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Miasto Płock do Partnerstwa ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego – Liderem Projektu w celu wspólnej realizacji Projektu pn: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. Celem głównym projektu jest integracja działań publicznych i utrwalenie potencjału rozwojowego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej po przez promowanie zintegrowanego podejścia do problemów obszaru. 

 

§ 2

1. Partnerem wiodącym – Liderem Projektu jest Związek Gmin Regionu Płockiego. 

2. Celem partnerstwa jest współpraca w zakresie podejmowania działań zmierzających do zapewnienia zintegrowanego rozwoju obszaru funkcjonalnego 18 gmin Związku Gmin Regionu Płockiego. 

 

 §3

1. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2014-2015 wynosi   2.940.800,00 zł.

2. Wkład własny Gminy Miasto Płock wynosi  142.423,00 zł.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący                                                                          Rady Miasta Płocka

 

Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 26 marca 2014, godzina 14:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 876
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji