UCHWAŁA NR 600/XXXV/2013 z dnia 28 maja 2013 roku
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Bielską a Przemysłową w Płocku


UCHWAŁA NR 600/XXXV/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Bielską a Przemysłową w Płocku

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku poz. 647 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2012 roku poz. 951 i 1445, z 2013 roku poz. 21 i 405) i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594) w związku z Uchwałą Nr 125/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Tysiąclecia, Rembielińskiego, Rutskich, Gwardii Ludowej, Bielską, Kochanowskiego, Bielską, Obrońców Westerplatte i Mickiewicza w Płocku, Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Bielską a Przemysłową w Płocku, wyłożonego do publicznego wglądu od dnia 14 marca 2012 roku do dnia 13 kwietnia 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


           Przewodniczący
         Rady Miasta Płocka


          Artur Jaroszewski

 

 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z Uchwałą Nr 125/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Tysiąclecia, Rembielińskiego, Rutskich, Gwardii Ludowej, Bielską, Kochanowskiego, Bielską, Obrońców Westerplatte i Mickiewicza w Płocku Rada Miasta Płocka rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Bielską a Przemysłową w Płocku.

W dniach od 14 marca do dnia 13 kwietnia 2012 roku wyłożony został do publicznego wglądu projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Bielską a Przemysłową w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony był również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka. W dniu 12 kwietnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydziale Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury przeprowadzona została debata publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami. Do dnia 30 kwietnia 2012 roku wszyscy zainteresowani mogli składać uwagi do przedmiotowego dokumentu. W wyznaczonym terminie do Prezydenta Miasta Płocka wpłynęły uwagi kwestionujące ustalenia przyjęte w wyżej wymienionym projekcie planu.
Zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka rozpatrzył uwagi - Zarządzenie Nr 1731/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 maja 2012 roku. Pozytywne rozpatrzenie w części uwag spowodowało konieczność wprowadzenia zmian do projektu planu.
Zgodnie z art. 17 pkt. 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lista nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Płocka uwag została przedstawiona Radzie Miasta Płocka, która rozstrzyga ostatecznie o sposobie ich rozpatrzenia.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (piątek, 31 maja 2013, godzina 09:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 429
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji