UCHWAŁA Nr 12/II/02 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2002 roku
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia ramowych zakresów działania stałych Komisji Rady Miasta Płocka
UCHWAŁA Nr 12/II/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 2002 rokuw sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia ramowych zakresów działania stałych Komisji
Rady Miasta Płocka.


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) i § 24 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 1054/LI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 107, poz. 2319) – Rada Miasta Płocka:


§ 1.

W uchwale nr 28/III/98 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 1998 roku w sprawie ustalenia ramowych zakresów działania stałych Komisji Rady Miasta Płocka na kadencję 1998 – 2002 dokonać następujących zmian:
1. tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
„w sprawie ustalenia ramowych zakresów działania 4 stałych Komisji Rady Miasta Płocka”,
2. § 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustalić ramowe zakresy działania czterech stałych Komisji Rady Miasta Płocka:
1) Komisji Rewizyjnej,
2) Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,
3) Komisji Gospodarki Komunalnej,
4) Komisji Inwestycji Miejskich i Ładu Przestrzennego”
- stanowiące załączniki od nr 1 do nr 4.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 331
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji