U C H W A Ł A Nr 26/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku
w sprawie zmian w Uchwale Nr 252/XIII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 18 maja 1999 roku w sprawie powołania środka specjalnego jednostek budżetowych miejskie przedszkola w Płocku
U C H W A Ł A Nr 26/IV/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 16 grudnia 2002 roku


w sprawie zmian w Uchwale Nr 252/XIII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 18 maja 1999 roku w sprawie powołania środka specjalnego jednostek budżetowych miejskie przedszkola w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 roku Nr 155, poz. 1014; z 1999 roku Dz. U. Nr 38, poz. 360; Dz. U. Nr 49, poz. 485; Dz. U. Nr 70, poz. 778; Dz. U. Nr 110, poz. 1255; z 2000 roku Dz. U. Nr 6, poz. 69; Dz. U . Nr 12, poz.136; Dz. U. Nr 48, poz. 550; Dz. U. Nr 91 poz.1009; Dz. U. Nr 95, poz.1041; Dz. U. Nr 119, poz. 1251; Dz. U. Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 roku Dz. U. Nr 45, poz. 497; Dz.U. Nr 46 poz. 499: Dz.U. Nr 98 poz. 1070: Dz. U. Nr 102, poz.1116, Dz.U Nr.125 poz.1368, Dz.U. Nr 145 poz.1623; z 2002 roku Dz.U Nr. 41 poz.363, Dz.U. Nr. 41 poz. .365, Dz.U. Nr.74 poz. 676; Dz.U. Nr156 poz. 1300) w związku z art. 79 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (z 1996 roku Dz.U. Nr 67 poz.329, Dz.U. Nr 106, poz.496, z 1997 roku Dz.U. 28 poz. 153, Dz.U Nr 141 poz. 943, z 1998 roku Dz.U. Nr 117 poz. 759, Dz.U. Nr 162 poz. 1126, z 2000 roku Dz.U Nr 12 poz. 136, Dz.U. Nr 19 poz. 239, Dz.U. Nr 48 poz. 550, Dz.U. Nr 104 poz. 1104, Dz.U. Nr 120 poz. 1268,Dz.U. Nr 122 poz.1320, z 2001 roku Dz.U. Nr 111 poz. 1194, Dz.U. Nr 144 poz. 1615, z 2002 roku Dz.U. Nr 41 poz. 362, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 141 poz.1185) oraz Uchwały Nr 251/XIII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 18 maja 1999 roku w sprawie ustalenia formy finansowania przedszkoli – Rada Miasta Płocka postanawia:
§ 1.
Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr 252/XIII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 18 maja 1999 roku w sprawie powołania środka specjalnego jednostek budżetowych miejskie przedszkola w Płocku:
1) w § 2 skreślić punkt 1 w brzmieniu: „wpłaty rodziców (opiekunów) z tytułu częściowego pokrycia kosztów świadczeń opiekuńczo – wychowawczych”,
2) w § 3 skreślić punkt 2 w brzmieniu: „bieżące wydatki związane z eksploatacją budynku przedszkola” oraz punkt 5 w brzmieniu: „zakup środków czystości, materiałów biurowych”.
§ 2.
Pozostałe zapisy w ww. uchwale nie ulegają zmianie.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 218
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji