UCHWAŁA NR 9/II/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27   listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.

UCHWAŁA NR 9/II/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27   listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z  dnia 5  czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami: Dz.U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 94 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz.U. z 2008r. nr 45, poz. 271 ze zmianami: Dz.U. z 2008 r. nr 227, poz. 1505 i nr 234, poz. 1570, z 2009 r. nr 18, poz. 97, nr 31, poz. 206, nr 92, poz. 753, nr 95, poz. 788 i nr 98 poz. 817, z 2010 r. nr 78, poz. 513 i nr 107, poz. 679, z 2011r. nr 63, poz. 322, nr 82, poz. 451, nr 106, poz. 622, nr 112, poz. 654, nr 113, poz. 657 i  nr  122, poz. 696, z 2012 r. poz. 1342 i poz. 1544, z 2013 r. poz. 1245 oraz z 2014r. poz.1491), po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Płocka i samorządu aptekarskiego, uchwala się co następuje:

§ 1.
1. W rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych prowadzonych na terenie Płocka, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2012 r. poz. 9286, ze zmianami: Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2013 r. poz. 2993, poz. 7869 i poz. 9943 oraz z 2014 r. poz. 3612, poz. 5862, poz. 6573 i poz. 9619), wprowadza się następujące zmiany:
1) wykreśla się aptekę ogólnodostępną dotychczas prowadzoną na terenie Płocka pod  adresem al. Armii Krajowej 13 i określone dla tej apteki godziny pracy w poszczególne dni tygodnia;
2) wykreśla się aptekę ogólnodostępną dotychczas prowadzoną na terenie Płocka pod  adresem al. Jana Pawła II 92 i określone dla tej apteki godziny pracy w poszczególne dni tygodnia;
3) godziny pracy apteki ogólnodostępnej prowadzonej na terenie Płocka pod adresem ul. Jasna 13 określa się na nowo, w sposób następujący:
    - od poniedziałku do piątku od godz. 800 do godz. 1900,
    - w soboty od godz. 800 do godz. 1500;
4) wykreśla się aptekę ogólnodostępną dotychczas prowadzoną na terenie Płocka pod adresem ul. Kolegialna 14b i określone dla tej apteki godziny pracy w poszczególne dni tygodnia;
5) godziny pracy apteki ogólnodostępnej prowadzonej na terenie Płocka pod adresem ul. Wyszogrodzka 163 określa się na nowo, w sposób następujący:
    - od poniedziałku do piątku od godz. 800 do godz. 2000,
    - w soboty od godz. 800 do godz. 1600;
6) dopisuje się aptekę ogólnodostępną prowadzoną na terenie Płocka pod adresem ul. Mała 18 i godziny pracy tej apteki określa się w sposób następujący:
    - od poniedziałku do piątku od godz. 800 do godz. 2100,
    - w soboty od godz. 800 do godz. 2100.
2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1, apteki umieszczone w rozkładzie godzin pracy aptek porządkuje się w kolejności alfabetycznej według adresu prowadzenia apteki. W przypadku aptek, które posiadają ten sam adres, o kolejności umieszczenia w rozkładzie godzin pracy aptek decyduje kolejność alfabetyczna według nazwy apteki.

§ 2.
W związku z § 1 załącznik nr 1 do uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z  dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2012 r. poz. 9286, ze zmianami: Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2013 r. poz. 2993, poz. 7869 i poz. 9943 oraz z 2014 r. poz. 3612, poz. 5862, poz. 6573 i poz. 9619), określający rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych prowadzonych na terenie Płocka, otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3.
W harmonogramie dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka, określonym na okres od 21.04.2014 r. do 07.09.2015 r., stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2012 r. poz. 9286, ze zmianami: Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2013 r. poz. 2993, poz. 7869 i poz. 9943 oraz z 2014 r. poz. 3612, poz. 5862, poz. 6573 i poz. 9619), wprowadza się następujące zmiany:
1) w terminie dyżuru z datą jego rozpoczęcia określoną na dzień 23.03.2015 r. i datą jego zakończenia określoną na dzień 30.03.2015 r., w miejsce apteki prowadzonej w Płocku pod adresem al. Jana Pawła II 92 wpisuje się aptekę prowadzoną w Płocku  pod adresem ul. Rajmunda Rembielińskiego 6, jako aptekę dyżurującą;
2) w terminie dyżuru z datą jego rozpoczęcia określoną na dzień 06.04.2015 r. i datą jego zakończenia określoną na dzień 13.04.2015 r., w miejsce apteki prowadzonej w Płocku pod adresem ul. Kolegialna 14b wpisuje się aptekę prowadzoną w Płocku pod adresem ul. Rajmunda Rembielińskiego 6, jako aptekę dyżurującą;
3) w terminie dyżuru z datą jego rozpoczęcia określoną na dzień 01.06.2015 r. i datą jego zakończenia określoną na dzień 08.06.2015 r., w miejsce apteki prowadzonej w Płocku pod adresem ul. mjr. Henryka Sucharskiego 6 wpisuje się aptekę prowadzoną w Płocku pod adresem pl. Nowy Rynek 2, jako aptekę dyżurującą;
4) w terminie dyżuru z datą jego rozpoczęcia określoną na dzień 08.06.2015 r. i datą jego zakończenia określoną na dzień 15.06.2015 r., w miejsce apteki prowadzonej w Płocku pod adresem pl. Nowy Rynek 2 wpisuje się aptekę prowadzoną w Płocku pod adresem ul. Jasna 13, jako aptekę dyżurującą;
5) w terminie dyżuru z datą jego rozpoczęcia określoną na dzień 29.06.2015 r. i datą jego zakończenia określoną na dzień 06.07.2015 r., w miejsce apteki prowadzonej w Płocku pod adresem ul. Rajmunda Rembielińskiego 6 wpisuje się aptekę prowadzoną w Płocku pod adresem ul. Tysiąclecia 11, jako aptekę dyżurującą;
6) w terminie dyżuru z datą jego rozpoczęcia określoną na dzień 31.08.2015 r. i datą jego zakończenia określoną na dzień 07.09.2015 r., w miejsce apteki prowadzonej w Płocku pod adresem ul. Zygmunta Wolskiego 6/1 wpisuje się aptekę prowadzoną w Płocku pod adresem ul. Mała 18, jako aptekę dyżurującą.


§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.   
            Przewodniczący
    Rady Miasta Płocka


    Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (poniedziałek, 22 grudnia 2014, godzina 11:04)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 535
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji