UCHWAŁA NR 241/XVI/2011 z dnia 25 października 2011
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 241/XVI/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 października 2011 roku


w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka.

Na podstawie art. 190 ust. 1  pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113)  – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.
Stwierdza wygaśnięcie z dniem 24.10.2011 roku mandatu radnej Rady Miasta Płocka Pani Elżbiety Teresy Gapińskiej w okręgu wyborczym Nr 2 z listy Nr 4 KW Platforma Obywatelska RP, w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu związanym z wyborem na Posła Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

               Wiceprzewodniczący
               Rady Miasta Płocka

 

         Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (czwartek, 27 października 2011, godzina 13:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 956
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji