UCHWAŁA NR 357/XXI/12 z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie nadania medalu Zasłużony dla Płocka Panu pułkownikowi Antoniemu Jelcowi.

UCHWAŁA NR 357/XXI/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 2012 roku


w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu pułkownikowi  Antoniemu Jelcowi.

Na podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) i § 13 ust. 2 pkt 15 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 302/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 91, poz. 3271, z 2009 r. Nr 98, poz. 2753, Nr 145, poz. 4427, z 2010 r. Nr 187, poz. 5006, z 2011 r. Nr 10, poz. 388) – Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1
Przyznaje się medal „Zasłużony dla Płocka” Panu pułkownikowi Antoniemu Jelcowi za działalność upamiętniającą wydarzenia oraz płocczan poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej, a także za działania na rzecz płockiego środowiska kombatantów.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

 

Uzasadnienie

Pan Antoni Jelec  ur. 21 lutego 1925 roku w Bezdzieży (Powiat Drohoczyński). Wstąpił do wojska jako młody chłopak. Wojnę zakończył 25 kwietnia 1945 roku. Ranny pod Dreznem.  Za działalność frontową odznaczony Krzyżem Walecznych.
Po wojnie został w wojsku. Od 1947 roku pracował m.in. w Olecku, Olsztynie i Płocku, w 1980 roku przeszedł na emeryturę.
Pan Jelec bardzo mocno zaangażował się w sprawy dotyczące kombatantów.
W 1991 roku jeden z 4 inicjatorów (Jan Nowak, Lech Mossakowski, Jan Gorczyca) powołania w Płocku Porozumienia Organizacji Kombatanckich jako nielicznej w Polsce organizacji, która połączyła prawie wszystkie stowarzyszenia kombatanckie w Płocku. Od 1998 roku Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Następnie po zmianach administracyjnych w Polsce Prezes Zarządu Miejskiego Związku.
Pan płk Antoni Jelec opracował listę poległych i pomordowanych płocczan w drugiej wojnie światowej. Na podstawie tego opracowania w 2001 roku została odsłonięta Tablica upamiętniająca płocczan poległych i pomordowanych w drugiej wojnie światowej  na frontonie Kościoła Św. St. Kostki. Tablica ta dzięki staraniom Pana Jelca i nowym informacjom jest uzupełniana (2009). W tym roku jest już przygotowana do odsłonięcia kolejna tablica uzupełniająca.
Płockie wydarzenia historyczne  dot. pierwszej jak i drugiej wojny światowej, ludzie i stacjonujące pułki w Płocku, dzięki inicjatywie Pana Jelca oraz Porozumienia Organizacji Kombatanckich, są ocalone od zapomnienia -  tablicami i nazwami ulic.
Inicjował na dwóch płockich cmentarzach wyznaczenie kwater dla zasłużonych kombatantów. Pan Pułkownik zaangażował się także w projekty związane z opieką zdrowotną płockich kombatantów.
Odznaczony wieloma medalami i odznaczeniami m.in. otrzymał:
Krzyż Oficerski, Krzyż Komandorski Odrodzenia Polski, Medal Laude Probus  za działalność dla płockich kombatantów z okazji  piętnastolecia Porozumienia Organizacji Kombatanckich.
Pan Pułkownik Antoni Jelec za działalność dla Płocka i płockiego środowiska kombatantów zasługuje na wyróżnienie medalem Zasłużony dla Płocka.
Kapituła na posiedzeniu w dniu 01 marca 2012 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek Prezydenta Miasta Płocka o nadanie medalu „Zasłużony dla Płocka” dla Pana Antoniego Jelca.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 28 marca 2012, godzina 10:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 151
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji