UCHWAŁA NR 424/XXVI/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku
w sprawie zawarcia z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia w sprawie wykonania w 2012 roku zadania z zakresu administracji rządowej

UCHWAŁA NR 424/XXVI/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 sierpnia 2012 roku

w sprawie zawarcia z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia w sprawie wykonania w 2012 roku zadania z zakresu administracji rządowej dofinansowania zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Płock.

Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420;  Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) i art. 13 pkt 6b ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378) Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
1. Wyrazić zgodę na zawarcie z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia w sprawie wykonania w 2012 roku zadania z zakresu administracji rządowej dofinansowania zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Płock.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do podpisania porozumienia, o którym mowa w ust. 1.

§ 2
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4
Treść porozumienia, o którym mowa w § 1 podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 29 sierpnia 2012, godzina 08:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 517
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji