Uchwała Nr 461/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania za rok 2003 z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Płocku.

Uchwała Nr 461/XXIII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 marca 2004 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania za rok 2003 z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Płocku.

  Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05.06.1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 zmiany 2002.23.220; 2002.62.558; 2002.113.984; 2002.153.1271; 2002.200.1688; 2002.214.1806; 2003.162.1568) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003r. 86. 804;  2003. 60. 535;  2003. 170. 1652), Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1

Zatwierdzić Sprawozdanie za rok 2003 z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Płocku, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003r. 86. 804;  2003. 60. 535;  2003. 170.1652) rzecznicy konsumentów zostali zobowiązani do przedkładania w terminie do 31 marca każdego roku, radzie miasta do zatwierdzenia, rocznego sprawozdania ze swojej działalności za rok poprzedni.
Sprawozdanie składane jest po raz kolejny.
Przedmiot niniejszego sprawozdania nie stanowi prawa miejscowego, a zatem Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 01 kwietnia 2004, godzina 12:27)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 244
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji