Uchwała Nr 794/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy Urodzajnej w Płocku.

Uchwała Nr 794/XLV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 2005 roku

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy  Urodzajnej w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz 1203)  oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281, poz. 2782) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje;

§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o pow. 77000 m2 zlokalizowanej jako  działka  nr 97   przy ul. Urodzajnej w Płocku z przeznaczeniem pod uprawy na okres od 01.12.2005r. do 30.11.2006r.

§2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E

Z wnioskiem o  dzierżawę  nieruchomości gruntowej o pow. 77000 m 2  zlokalizowanej jako  działka   nr 97  przy ul. Urodzajnej w Płocku z przeznaczeniem pod uprawy wystąpił dotychczasowy dzierżawca. 
Poprzednie umowy dzierżawy  obejmowały okresy: od 16.03.2000 r. do 15.03.2003r.,     od 16.03.2003r. do 30.11.2005 r.   to jest łącznie 60 miesięcy.
Zespół doradczy zajmujący się przygotowaniem nieruchomości Gminy Płock i Skarbu Państwa do trwałego i tymczasowego rozdysponowania pozytywnie zaopiniował wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy na okres  3 lat.
Natomiast Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka  ds. Przeprawy Mostowej ze względu na planowaną do realizacji obwodnicy (drogi) przez ww. nieruchomość, zaopiniował dzierżawę na okres 1 roku.
Zgodnie z Uchwałą Nr 593/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października  2004r. §6 ust.1c w sprawie zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej 3 lat Prezydent samodzielnie decyduje w sprawach wydzierżawienia nieruchomości  pod uprawy- grunty o powierzchni do 5,00 ha  na okres do 5 lat.
Decyzja o zawarciu kolejnej umowy dzierżawy należy do kompetencji Rady Miasta Płocka.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 03 października 2005, godzina 14:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 036
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji